Sociálne služby a zdravotníctvo

Ležovič Mário, RNDr., PhD., MPH
vedúci oddelenia
kancelária: 020/dvor
tel: +421 (2) 592 46 216
email: mario.lezovic@staremesto.sk


Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Staré Mesto pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti postupuje v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Agendu v sociálnej oblasti zabezpečuje prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí. Konkrétna činnosť oddelenia sociálnych vecí je obsiahnutá v zákone č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení neskorších predpisov, zákone č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov, zákone č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzných nariadeniach mestskej časti schválených miestnym zastupiteľstvom.
Organizácia a výkon verejného zdravotníctva sa riadi zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Oddelenie sociálnych vecí sa člení na jednotlivé referáty:
 
a)      referát sociálnej posudkovej činnosti
b)      referát zariadení sociálnych služieb a komunitného rozvoja,
c)      referát sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
d)      referát sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
e)      detské jasle
f)       denné centrá

 
Na zabezpečenie sociálnych služieb pre seniorov Mestská časť Bratislava – Staré Mesto zriadila samostatnú rozpočtovú organizáciu Seniorcentrum Staré Mesto. Seniorcentrum poskytuje sociálne služby ambulantnou, terénnou a pobytovou formou, a to v dennom stacionári, v zariadeniach opatrovateľskej služby, opatrovateľskou službou v prirodzenom prostredí klienta a v zariadení pre seniorov s celoročným pobytom.
Oddelenie sociálnych vecí úzko spolupracuje s tretím sektorom, mimovládnymi organizáciami, občianskymi združeniami, materskými centrami, ktoré poskytujú sociálne služby pre občanov mestskej časti Staré Mesto. Z rozpočtových prostriedkov obce im poskytuje každoročne finančné dotácie na ich činnosť po schválení mestským zastupiteľstvom.
Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Staré Mesto spolupracuje v rámci svojej pôsobnosti s orgánmi verejného zdravotníctva pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Taktiež poskytuje občanom aktuálne informácie o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

 

 

Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín zadarmo

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s 2. sociálnym balíčkom vlády SR organizuje letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín v štátnych zariadeniach zadarmo. Letný tábor je určený pre deti vo veku od 8 – 12 rokov. Pobyt sa uskutoční v spádových rekreačných zariadeniach MV SR alebo MO SR v dĺžke 8 dní / 7 nocí. Letný tábor ponúka deťom pobyt v rôznych kútoch Slovenska, kde spoznajú prírodu okolo seba.

Na základe Žiadosti o zaradenie dieťaťa do letného tábora a splnených podmienok bude vybraným deťom v rámci celého Slovenska bezplatne pridelený poukaz na pobyt v letnom tábore. Pridelením bezplatného poukazu dieťa získa ubytovanie, celodennú stravu a cestovné poistenie. Súčasťou poukazu nie je doprava do zariadenia a zo zariadenia, ktorú zabezpečujú rodičia detí (zákonní zástupcovia alebo nimi splnomocnené osoby) na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť.

 

Leták.pdf

Podmienky.pdf

Žiadosť.pdf

Potvrdenie lekára.pdf

V prípade akýchkoľvek otázok je k dispozícii CALL CENTRUM MV SR v pracovných dňoch od 8.00 h do 18.00 h na bezplatnom čísle 0800 222 222.