Sociálne služby a zdravotníctvo

Ležovič Mário, RNDr., PhD., MPH

vedúci oddelenia

kancelária: 020/dvor

tel: +421 (2) 592 46 216

email: mario.lezovic@staremesto.sk

 

Stránkové dni:

Pondelok:            8:00-12:00           13:00-17:00

Streda:                 8:00-12:00           13:00-17:00

 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Staré Mesto pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti postupuje v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Agendu v sociálnej oblasti zabezpečuje prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí. Konkrétna činnosť oddelenia sociálnych vecí je obsiahnutá v zákone č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení neskorších predpisov, zákone č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov, zákone č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzných nariadeniach mestskej časti schválených miestnym zastupiteľstvom.
Organizácia a výkon verejného zdravotníctva sa riadi zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 
Na zabezpečenie sociálnych služieb pre seniorov Mestská časť Bratislava – Staré Mesto zriadila samostatnú rozpočtovú organizáciu Seniorcentrum Staré Mesto.

 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Staré Mesto spolupracuje v rámci svojej pôsobnosti s orgánmi verejného zdravotníctva pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Taktiež poskytuje občanom aktuálne informácie o poskytovateľoch sociálnej a zdravotnej starostlivosti.