Sociálne služby a zdravotníctvo

Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Staré Mesto pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti postupuje v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Agendu v sociálnej oblasti zabezpečuje prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí. Konkrétna činnosť oddelenia sociálnych vecí je obsiahnutá v zákone č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení neskorších predpisov, zákone č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov, zákone č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzných nariadeniach mestskej časti schválených miestnym zastupiteľstvom.
Organizácia a výkon verejného zdravotníctva sa riadi zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Na zabezpečenie sociálnych služieb pre seniorov Mestská časť Bratislava – Staré Mesto zriadila samostatnú rozpočtovú organizáciu Seniorcentrum Staré Mesto

 

Stránkové dni:

Pondelok:            8:00-12:00           12:30-17:00

Streda:                 8:00-12:00           12:30-17:00

 

 

Ležovič Mário, RNDr., PhD., MPH

vedúci oddelenia

kancelária: 020/dvor

tel: +421 (2) 592 46 216

email: mario.lezovic@staremesto.sk

Bc. Bibiana Guldanová

zástupkyňa vedúceho oddelenia

tel.: 02/ 592 46 397

e-mail: bibiana.guldanova@staremesto.sk

 

Mgr. František Pozdech

tel.: 02/ 592 46 396

e-mail: frantisek.pozdech@staremesto.sk


Mgr. Mária Mrázová

tel.: 02/ 592 46 393

e-mail: maria.mrazova1@staremesto.sk

 

Mgr. Miroslava Hulíková 

tel.: 02/ 592 46 392

e-mail: miroslava.hulikova@staremesto.sk

 

Jaroslava Tóthová

tel.: 02/ 592 46 391

e-mail: jaroslava.tothova@staremesto.sk

 

Mgr. Michala Žifčáková

tel.: 02/ 592 46 227

e-mail: michala.zifcakova@staremesto.sk

 

Ľuboš Krammer

tel.: 02/59246 245

e-mail: lubos.krammer@staremesto.sk

 


Detské jasle

Pracovisko:
1. Čajkovského 2, 811 04 Bratislava

Vedúca: Rojková Marta

tel.: 02/ 524 98 132

e-mail: jaslecajkovskeho1@gmail.com

web: www.jaslecajkovskeho.sk


2. Hollého 9, 811 08 Bratislava

Vedúca: Helena Doršicová

tel.: 02/ 529 25 311

e-mail: jasleholleho@gmail.com