Sociálne služby a zdravotníctvo

Viera Jašková, Mgr.

poverená vedením oddelenia

kancelária: 020-dvor.

tel: +421(2)59246390, 0914355644

email: viera.jaskova@staremesto.sk


Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Staré Mesto pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti postupuje v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Agendu v sociálnej oblasti zabezpečuje prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí. Konkrétna činnosť oddelenia sociálnych vecí je obsiahnutá v zákone č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení neskorších predpisov, zákone č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov, zákone č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzných nariadeniach mestskej časti schválených miestnym zastupiteľstvom.

Organizácia a výkon verejného zdravotníctva sa riadi zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Oddelenie sociálnych vecí sa člení na jednotlivé referáty:

 

a)      referát sociálnych služieb a sociálnej pomoci,

b)      referát zariadení sociálnych služieb a komunitného rozvoja,

c)      referát sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

d)      detské jasle.

 

Na zabezpečenie sociálnych služieb pre seniorov Mestská časť Bratislava – Staré Mesto zriadila samostatnú rozpočtovú organizáciu Seniorcentrum Staré Mesto. Seniorcentrum poskytuje sociálne služby ambulantnou, terénnou a pobytovou formou, a to v dennom stacionári, v zariadeniach opatrovateľskej služby, opatrovateľskou službou v prirodzenom prostredí klienta a v zariadení pre seniorov s celoročným pobytom. 

Oddelenie sociálnych vecí úzko spolupracuje s tretím sektorom, mimovládnymi organizáciami, občianskymi združeniami, materskými centrami, ktoré poskytujú sociálne služby pre občanov mestskej časti Staré Mesto. Z rozpočtových prostriedkov obce im poskytuje každoročne finančné dotácie na ich činnosť po schválení mestským zastupiteľstvom.

Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Staré Mesto spolupracuje v rámci svojej pôsobnosti s orgánmi verejného zdravotníctva pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Taktiež poskytuje občanom aktuálne informácie o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.