Voľné pracovné miesta

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu : odborný referent na referát správy komunikácií

Termín nástupu : ihneď, prípadne dohodou

Zástup za materskú dovolenku max 2 roky

Kvalifikačné podklady:

a)       minimálne stredoškolské vzdelanie technického zamerania

b)      znalosť zákonov v oblasti dopravy

 

Iné kritériá a požiadavky:

a)       ovládanie PC na bežnej úrovni používateľa

b)      bezúhonnosť

c)       spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

d)      dobré komunikačné zručnosti

e)      spoľahlivosť, samostatnosť, schopnosť tímovej práce

f)        prax vo verejnej správe v oblasti dopravy vítaná

 

So žiadosťou o zamestnanie žiadame priložiť

a)       profesijný štruktúrovaný životopis

b)      výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

c)       kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

d)      čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

e)      súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pozícia je vhodná aj pre absolventa

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, Vajanského náb. 3, 814 21 Bratislava 1 v zalepenej obálke s označením „ odborný referent na referát správy komunikácií – neotvárať“ v lehote do  20. apríla 2018.

 

Kontaktná osoba: Ing. Janka Mešťaníková tel. č. 02/ 59 246 234, 0905 881 830

 

_____________________________________________________________________

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

 

prijme zamestnanca na pracovnú pozíciuvyučená kuchárka do školskej jedálne pri Materskej  škole-Óvoda, Ul. 29. augusta 6  Bratislava

 

Termín nástupu: ihneď                                                         

 

Kvalifikačné predpoklady:

a) vyučená v odbore

 

Iné kritéria a požiadavky:

a) bezúhonnosť

b) spoľahlivosť, schopnosť tímovej práce

c) prax v predškolských zariadeniach vítaná.

 

 Profesijný štruktúrovaný životopis posielať na e-mailovú adresu:   ms29augusta@staremesto.sk

telefonický kontakt: 52968644, 52968041,   alebo  na e-mailovú adresu:    sjkaradzicova@staremesto.sk

telefonický kontakt: 555562959.                                                                           

 

________________________________________________________________________

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

 

prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu: 

pomocnú kuchárku do školskej jedálne pri Materskej  škole-Óvoda, Ul. 29. augusta 6  Bratislava,

Profesijný štruktúrovaný životopis posielať na e-mailovú adresu:   ms29augusta@staremesto.sk,

telefonický kontakt: 52968644, 52968041,   alebo  na e-mailovú adresu: sjkaradzicova@staremesto.sk

telefonický kontakt: 555562959.

 

pomocnú kuchárku do školskej jedálne pri Materskej  škole Gorazdova 6  Bratislava,

profesijný štruktúrovaný životopis posielať na e-mailovú adresu:  msgorazdova@staremesto.sk

telefonický kontakt: 54771017.

 

pomocnú kuchárku do výdajnej školskej jedálne pri Materskej  škole Heydukova 25 Bratislava.

Telefonický kontakt:     Bc. Zuzana Mráziková, 62802012 .

Termín nástupu: ihneď                                                         

 

Kvalifikačné predpoklady pre pracovnú pozíciu pomocná kuchárka:

a) zaučená  v odbore

 

Iné kritéria a požiadavky:

a) bezúhonnosť

b) spoľahlivosť, schopnosť tímovej práce

c) prax v predškolských zariadeniach vítaná