Aktuality

23.01.2018
image

Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje, že dňa 31. januára od 9,00 hod do 10,00 bude na Partizánskej ulici  prerušená dodávka pitnej vody z dôvodu výmeny vodomeru. BVS občanov upozorňuje, aby si urobili primeranú zásobu vody. 

Celý článok
19.01.2018
image

Staromestská knižnica pozýva na besedu s PhDr. Petrom Salnerom, DrSc. z Ústavu etnológie SAV pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu. Beseda sa  bude konať 22. januára 2018 o 11.00 hod. v pobočke na Panenskej ul.

Vstup je voľný.

Celý článok
19.01.2018
image

Najlepšie výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka dosiahli piataci z mestskej časti Staré Mesto - obvodu Bratislava I. Staromestské školy tak obhájili minuloročné postavenie na čele rebríčka. Národný ústav certifikovaných meraní hodnotí ich výsledok ako veľmi silne významne lepší ako celoslovenský priemer v teste z matematiky aj zo slovenského jazyka a literatúry.

Zatiaľ čo priemerná úspešnosť v teste z matematiky bola na úrovni 64,7 percenta v Starom Meste sa priemerný výsledok zastavil na čísle 79,1 percenta, teda 14,4 percenta nad celoslovenským priemerom.  O 13,7 percenta prekonali staromestskí piataci ziskom 76,5 percenta aj celoslovenský priemer 62,8 percenta v teste zo slovenského jazyka a literatúry.  „Rád by som sa poďakoval najmä učiteľom staromestských škôl za ich obrovský podiel na kvalite vzdelávania v našej mestskej časti,“ reagoval na výsledky testovania starosta Starého Mesta Radoslav Števčík.

 Mestská časť je zriaďovateľom siedmich základných škôl, ktorým sa snaží kontinuálne zlepšovať materiálne podmienky na ich fungovanie. ,,Deti sú naša budúcnosť a v Starom Meste patrí ich výchova medzi naše priority. V rozpočte na tento rok schválili poslanci zvýšenie výdavkov na vzdelávanie o milión eur. Výrazne sa v tomto zvýšení premieta zvýšenie platov všetkým nepedagogickým zamestnancom materských škôl,“ povedal starosta Radoslav Števčík. 

Celý článok
19.01.2018
image

Mestská časť bude v piatok pokračovať v odstraňovaní inváznych druhov na pozemkoch vo svojej správe. Ide najmä o stromy druhu Pajaseň žliazkatý. Začneme na uliciach Somolického, Nad lomom. Na budúci týždeň sa bude pokračovať s odstraňovaním pajaseňov v Medickej záhrade, na Šafárikovom námestí, na Kýčerského ulici, na Žižkovej ulici (svah).
Zároveň v piatok odstránime katalpu na Židovskej ulici, na ktorú je z dôvodu jej zlého stavu vydané právoplatné rozhodnutie. 
Náhrada za tieto stromy bude nasledovať na budúci týždeň výsadbou 6 ks brestovcov na Slovanskej ulici. Pajasene nad lomom nahradia dva kusy brestovca, na Židovskú vysadíme dva nové javory. Dva brestovce pribudnú aj na Fajnorovom nábreží a hrab doplníme do stromoradia na Škarniclovej ulici.

Celý článok
17.01.2018
image

Mestská časť Bratislava-Staré mesto v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti  (ďalej „VZN“) a v súlade s Koncepciou kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2016 – 2020 schválenou zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uznesením č. 92/2016 zo dňa  28.06.2016 zverejňuje nasledovnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantov z rozpočtu mestskej časti.

Cieľom grantového programu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  pre rok 2018 je reagovať   na potreby mestskej časti a podporovať aktivity jej občanov, zamerať sa na zvyšovanie kvality života obyvateľov mestskej časti –   skultúrnenie životného prostredia v mestskej časti; oživenie verejného priestoru mestskej časti; vytváranie pozitívneho vzťahu k mestskej časti. 

Podrovnosti o podmienkach získania grantu si prečítate tu.

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

23.1.2018

do 12.02.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3773

"Milan Voletz"

23.1.2018

do 12.02.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3776

"Matej Vojtišek"

23.1.2018

do 12.02.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3774

"Ing. Marián Podmajerský"

23.1.2018

do 07.02.2018

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Značka: 3476/2017

"Peter Šafárik, Jana Šafáriková"

22.1.2018

do 06.02.2018

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o nájme bytov

22.1.2018

do 23.01.2018

Dražobná vyhláška

Značka: EX 28/17

"Exekútroský úrad Bratislava I"

22.1.2018

do 06.02.2018

Verejná vyhláška

Značka: OU-BA-OVBP2-2018/l7435-ZAV

"E 801 STL Plynovod DN 63 a E 602 Verejné Osvetlenie - Prvosienkova, Bratislava"

22.1.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 2047/859/2018/Kam

"Polyfunkčná stavba Twin City-objekt A1, Mlynské Nivy, Karadžičova"

22.1.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 2515/2137/2018/DOP/Zub

"Polyfunkčná stavba TWIN CITY - Karadžičova, Továrenská, Chalupkova, Košická, Bratislava"

22.1.2018

do 08.02.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3641

"Martin Hudák"

Všetky oznamy