Aktuality

21.09.2017
image

Mestská časť Bratislava-Staré mesto v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti  (ďalej „VZN“) a v súlade s Koncepciou kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2016 – 2020 schválenou zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uznesením č. 92/2016 zo dňa  28.06.2016 zverejňuje nasledovnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantov z rozpočtu mestskej časti.

Cieľom grantového programu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  pre rok 2017 je reagovať   na potreby mestskej časti a podporovať aktivity jej občanov, zamerať sa na zvyšovanie kvality života obyvateľov mestskej časti –   skultúrnenie životného prostredia v mestskej časti; oživenie verejného priestoru mestskej časti; vytváranie pozitívneho vzťahu k mestskej časti.

Celý článok
20.09.2017
image

Podľa § 12 ods.2 zákona NR SR č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov. Tieto opatrenia podľa ustanovení § 51 ods.1 písm. a), § 52 ods.1 písm. a) a § 53  písm. a) uvedeného zákona vykonávajú všetky fyzické osoby- občania, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby i obce.

Celý článok
19.09.2017
image

Milí obyvatelia a obyvateľky, návštevníci a návštevníčky, podnikatelia aj podnikateľky Panenskej ulice a okolia, radi by sme Vám ponúkli možnosť vyplniť dotazník, ktorý poslúži pre zmapovanie trendov súčasnej návštevnosti a využitia oblasti, rovnako ako pre zber podnetov k funkčno-prevádzkovému využitiu priestorov, reorganizácii dopravy a vytvorenie Manuálu povrchov verejných priestorov.

Celý článok
18.09.2017
image

Dňa 19.septembra sa zídu poslanci Miestneho zastupiteľstva na svojom 29.zasadnutí. Návrh programu nájdete v sekcii Miestne zastupiteľstvo. Rokovanie je verejné.

Celý článok
18.09.2017
image

Dňa 19.septembra o 19,00 hod bude v Pistoriho paláci Cestovateľské kino s Tomášom Hulíkom. Vstup je 3 eurá. Tešíme sa na vás.

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

21.9.2017

do 08.10.2017

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 12/2017 z 19. septembra 2017

"o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto"

21.9.2017

do 09.10.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 40764

"Valéria Hlaváčová"

21.9.2017

do 09.10.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 40697

"Milan Buchcár"

21.9.2017

do 09.10.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 40692

"Dáša Žilavá"

21.9.2017

do 09.10.2017

Oznámenie o pokračovaní územného konania

Značka: 2175/40422/2017/STA/Gal

"Polyfunkčný objekt Paulínyho ul., na pozemku parc. č. 248/1 v k. ú. Bratislava-Staré Mesto"

20.9.2017

do 24.09.2017

Oznámenie termínu dražby hnuteľných vecí

Značka: 195EX 132/17

"Ex. úrad, JUDr. Zervanová"

20.9.2017

do 21.09.2017

Oznámenie o čase, mieste a súpise vecí

Značka: Ex 1763/14-27

"Ex. úrad, Mgr. Kriváň"

20.9.2017

do 05.10.2017

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 8315/40244/2017/STA/Mys

"Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava - informácia o nadobudnutí...

20.9.2017

do 05.10.2017

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 8314/40234/2017/STA/Mys

"Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava - informácia o nadobudnutí...

20.9.2017

do 11.10.2017

Dražobná vyhláška

Značka: Ex 753/11

"Ex. úrad, JUDr. Holík"

Všetky oznamy