Tlačivá

Dotácie [zobraziť kategóriu]

 • pdf xlsx
  Vyúčtovanie poskytnutej dotácie alebo grantu

  podľa VZN č. 12/2017 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti

 • pdf docx
  Žiadosť o poskytnutie dotácie

  podľa VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.12/2017

 • pdf docx
  Žiadosť o poskytnutie grantu

  podľa VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.12/2017

Matrika a ohlasovňa pobytu [zobraziť kategóriu]

 • rtf pdf
  Prihláška na slávnostné uvítanie dieťaťa do života
 • rtf pdf
  Späťprijatie priezviska po rozvode
 • pdf
  Vzor žiadosti o uzavretie manželstva

  Originál tlačiva dostanete osobne na Matrike

Doprava a komunikácie [zobraziť kategóriu]

 • rtf pdf
  D01 Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie III. a IV. triedy a z účelovej komunikácie na susednú nehnuteľnosť
 • rtf pdf
  D02 Žiadosť o povolenie pripojenia pozemnej komunikácie na miestnu komunikáciu III. a IV. triedy
 • pdf docx
  D03 - Žiadosť o povolenie uzávierky, obchádzky, odklonu

Územné plánovanie a Stavebný úrad [zobraziť kategóriu]

 • rtf pdf
  D01 Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie III. a IV. triedy a z účelovej komunikácie na susednú nehnuteľnosť
 • rtf pdf
  D02 Žiadosť o povolenie pripojenia pozemnej komunikácie na miestnu komunikáciu III. a IV. triedy

Životné prostredie [zobraziť kategóriu]

 • pdf xlsx
  Vyúčtovanie poskytnutej dotácie alebo grantu

  podľa VZN č. 12/2017 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti

 • pdf docx
  Žiadosť o poskytnutie dotácie

  podľa VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.12/2017

 • pdf docx
  Žiadosť o poskytnutie grantu

  podľa VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.12/2017

 • rtf pdf
  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (drevín)

Školstvo [zobraziť kategóriu]

 • pdf xlsx
  Vyúčtovanie poskytnutej dotácie alebo grantu

  podľa VZN č. 12/2017 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti

 • pdf docx
  Žiadosť o poskytnutie dotácie

  podľa VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.12/2017

 • pdf docx
  Žiadosť o poskytnutie grantu

  podľa VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.12/2017

 • pdf docx
  Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

  Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie+Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa

Sociálne služby a zdravotníctvo [zobraziť kategóriu]

 • pdf
  Potvrdenie o návšteve lekára
 • pdf
  Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 • pdf xlsx
  Vyúčtovanie poskytnutej dotácie alebo grantu

  podľa VZN č. 12/2017 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti

 • pdf docx
  Žiadosť o finančný príspevok mnohodetnej rodine
 • pdf docx
  Žiadosť o poskytnutie dotácie

  podľa VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.12/2017

 • pdf docx
  Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na dopravu
 • pdf docx
  Žiadosť o poskytnutie grantu

  podľa VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.12/2017

 • pdf docx
  Žiadosť o poskytnutie jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa
 • pdf docx
  Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie dôchodcov
 • pdf docx
  Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci
 • pdf docx
  Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby v zariadení o deti do troch rokov
 • pdf docx
  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Kultúra a voľný čas [zobraziť kategóriu]

 • pdf docx
  Prihláška do denného tábora
 • pdf docx
  Prihláška do kurzov šk.r. 2017/2018

  Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19, 811 04  Bratislava

 • pdf xlsx
  Vyúčtovanie poskytnutej dotácie alebo grantu

  podľa VZN č. 12/2017 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti

 • pdf docx
  Záväzná prihláška do detského baletného štúdia na rok 2017/ 2018
 • pdf docx
  Záväzná prihláška do dramatického krúžku 2017/2018
 • pdf docx
  Záväzná prihláška do jazykového kurzu 2017/2018
 • pdf docx
  Záväzná prihláška do pohybového kurzu na rok 2017/2018
 • pdf docx
  Žiadosť o poskytnutie dotácie

  podľa VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.12/2017

 • pdf docx
  Žiadosť o poskytnutie grantu

  podľa VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.12/2017

Zhromaždenia, verejné kultúrne a športové podujatia [zobraziť kategóriu]

 • rtf pdf
  Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia - exteriér

  Týka sa všetkých kultúrnych podujatí ktoré sa konajú v exteriéri na verejných priestranstvách

 • rtf pdf
  Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia - interiér

  Týka všetkých podujatí ktoré sa konajú v pohostinských zariadeniach, baroch, kluboch, kultúrnych zariadeniach a pod.

 • pdf docx
  Oznámenie o organizovaní verejného športového podujatia
 • rtf pdf
  Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia
 • rtf pdf
  Žiadosť na osobitné užívanie verejného priestranstva

  Iné priestranstvá okrem miestnych komunikácií I. - VI. triedy

Miestne dane a poplatky [zobraziť kategóriu]

 • rtf pdf
  Čestné prehlásenie k dani za psa

  Čestné prehlásenie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku

 • rtf pdf
  M1 Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva
 • rtf pdf
  M2f Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - Fyzická osoba
 • rtf pdf
  M2p Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - Právnická osoba
 • pdf
  Odhlásenie psa (FO)

  Fyzické osoby

 • pdf
  Odhlásenie psa (PO)

  Právnické osoby

 • pdf docx
  Oznámenie výmery podlahovej plochy nadzemnej časti stavby
 • pdf pdf
  Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje (FO)

  Fyzické osoby

 • pdf pdf
  Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje (PO)

  Právnické osoby

 • pdf pdf
  Priznanie k dani za predajné automaty (FO)

  Fyzické osoby

 • pdf pdf
  Priznanie k dani za predajné automaty (PO)

  Právnické osoby

 • pdf pdf
  Priznanie k dani za psa (FO)

  Fyzické osoby

 • pdf pdf
  Priznanie k dani za psa (PO)

  Právnické osoby

 • rtf pdf
  P1 Prihlásenie psa do evidencie

Súpisné čísla [zobraziť kategóriu]

 • rtf pdf
  Žiadosť o potvrdenie orientačného a súpisného čísla na stavbu
 • rtf pdf
  Žiadosť o potvrdenie súpisného čísla na stavbu
 • pdf docx
  Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu
 • pdf docx
  Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu
 • pdf docx
  Žiadosť o zrušenie orientačného a súpisného čísla na stavbu

Obchod a služby [zobraziť kategóriu]

 • rtf pdf
  F2 Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste

  Určené pre fyzické osoby

 • rtf pdf
  F3 Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste

  Určené pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie

 • rtf pdf
  F4 Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zriadeniu (činnosti) neštátneho zdravotníckeho zariadenia - lekárne, výdajne zdravotníckych potrieb
 • pdf docx
  PD1 Ohlásenie prevádzkovej doby prevádzkarne
 • pdf docx
  PD2 Ohlásenie prevádzkovej doby exteriérového sedenia
 • pdf docx
  PD3 Oznámenie o zrušení prevádzkarne

Byty, nebytové priestory a pozemky [zobraziť kategóriu]

 • rtf pdf
  Aktualizácia žiadosti o nájom bytu
 • rtf pdf
  Dohoda o spoločnom nájme bytu
 • rtf pdf
  Dohoda o vzájomnej výmene bytov
 • rtf pdf
  Potvrdenie o úhrade nájomného a služieb
 • rtf pdf
  Žiadosť o kúpu garáže aj s pozemkom pod garážou
 • rtf pdf
  Žiadosť o kúpu pozemku
 • rtf pdf
  Žiadosť o kúpu pozemku pod garážou
 • rtf pdf
  Žiadosť o kúpu záhrady
 • rtf pdf
  Žiadosť o nájom bytu

  nájom bytu viazaný na pracovný pomer k prenajímateľovi

 • rtf pdf
  Žiadosť o nájom garáže
 • rtf pdf
  Žiadosť o nájom nebytového priestoru
 • rtf pdf
  Žiadosť o nájom obecného bytu
 • rtf pdf
  Žiadosť o nájom pozemku
 • rtf pdf
  Žiadosť o nájom pozemku pod garážou
 • rtf pdf
  Žiadosť o nájom záhrady
 • rtf pdf
  Žiadosť o prevod vlastníctva bytu, ateliéru, nebytového priestoru
 • rtf pdf
  Žiadosť o súhlas s výmazom záložného práva k bytu v katastri nehnuteľností na nesplatenú časť ceny

Chov psov [zobraziť kategóriu]

 • rtf pdf
  Čestné prehlásenie k dani za psa

  Čestné prehlásenie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku

 • pdf
  Odhlásenie psa (FO)

  Fyzické osoby

 • pdf
  Odhlásenie psa (PO)

  Právnické osoby

 • pdf pdf
  Priznanie k dani za psa (FO)

  Fyzické osoby

 • pdf pdf
  Priznanie k dani za psa (PO)

  Právnické osoby

 • rtf pdf
  P04 Žiadosť o vydanie nálepky pre voľný vstup so psom pre stravovacie zariadenia
 • rtf pdf
  P1 Prihlásenie psa do evidencie
 • rtf pdf
  Žiadosť o vrátenie preplatku dane za psa

Voľné pouličné aktivity [zobraziť kategóriu]

 • rtf pdf
  RVPA Registrácia voľnej pouličnej aktivity
 • rtf pdf
  VPA Žiadosť o povolenie voľnej pouličnej aktivity

Vjazd a parkovanie v pešej zóne [zobraziť kategóriu]

 • rtf pdf
  M2f Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - Fyzická osoba
 • rtf pdf
  M2p Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - Právnická osoba
 • pdf docx
  M3fp Žiadosť o povolenie na vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta mimo komunikácií – parkovanie v garáži, vo dvore

Sťažnosti a žiadosti o sprístupnenie informácie [zobraziť kategóriu]

 • pdf docx
  Podanie sťažnosti
 • rtf pdf
  Žiadosť o poskytnutie informácie

   podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Zvláštne využívanie pozemných komunikácií [zobraziť kategóriu]

 • pdf docx
  D03 - Žiadosť o povolenie uzávierky, obchádzky, odklonu
 • rtf pdf
  D04 - Žiadosť na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie - všeobecné

  Všeobecné zaujatie verejného priestranstva

 • rtf pdf
  D05 - Žiadosť na ambulantný predaj

  Zaujatie verejného priestranstva

 • pdf pdf docx
  D06 - Žiadosť na zriadenie exteriérového sedenia

  Podrobnejšie informácie o vybavovaní nájdete na stránke Kontaktného pracoviska.

 • rtf pdf
  D07 - Žiadosť na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie - podujatia

  Zaujatie verejného priestranstva za účelom organizovania verejného kultúrneho alebo športového podujatia

 • rtf pdf
  D08 - Žiadosť na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie - stavenisko

   Zvláštne užívanie pre kontajner, lešenie, zariadenie staveniska

 • rtf pdf
  D09 - Žiadosť o povolenie výkopových prác
 • rtf pdf
  D10 - Žiadosť o určenie podmienok uvedenia miestnej komunikácie do pôvodného stavu – porucha vedenia
 • rtf pdf
  D11 - Žiadosť na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie - reklama

  Umiestnenie reklamného, propagačného a informačného zariadenia

 • rtf pdf
  D12 - Žiadosť na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie - zastavenie na chodníku

  Vjazd a zastavenie na chodníku

 • rtf pdf
  D13 - Žiadosť na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie - kvetináče

  Súhlas na umiestnenie kvetináčov a popolníkov

Parkovanie všeobecné [zobraziť kategóriu]

 • rtf pdf
  D14 - Žiadosť o povolenie parkovania na miestnej komunikácii III. a IV. triedy pre občanov, právnické a fyzické osoby
 • rtf pdf
  D15 - Žiadosť o povolenie vyhradeného parkovania pre zriadenie a užívanie stanovišťa taxislužby na miestnej komunikácii III. a IV. triedy
 • rtf pdf
  D16 - Žiadosť o povolenie vyhradeného parkovania na miestnej komunikácii III. a IV. triedy pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP)
 • pdf docx
  P1 Žiadosť o vydanie parkovacej nálepky Miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto

  Pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 • rtf pdf
  P2 Žiadosť o vydanie parkovacej karty Miestneho úradu Bratislava – Staré Mesto pre obyvateľa odkázaného na poskytovanie starostlivosti

[zobraziť kategóriu]