Stavebné povolenia

Ulica:

SU2018_367

Názov stavby:

Stavebné povolenie: „Bratislava – Vajanského nábrežie – 0248BR“, bytový dom Vajanského nábr. 9 v Bratislave, pozemok parc. č. 220,   k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

5898/28421/2018/STA/Bah-G/35    zo dňa     25.06.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba bude dokončená do dvoch rokov od  právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.SU2018_366

 

Názov stavby:

povoľuje odstránenie stavby elektronickej komunikačnej siete: „Základňová stanica a RR Šafárikovo nám., Bratislava“ /0713BR/ na budove na Šafárikovom nám. 7, pozemok parc. č. 205,   k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

5823/27760/2018/STA/Bah-K/8    zo dňa     19.06.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba bude odstránená do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.SU2018_365

 

Názov stavby:

Nariaďuje odstránenie oplotenia veľvyslanectva USA na Hviezdoslavovom nám. v Bratislave,  na hranici pozemku parc. č. 21377/11, 21378/1, 21377/12 a 21375/4 k pozemku parc. č. 21377/118881/2,   k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

3229/29534/2018/STA/K/88    zo dňa     2.07.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba bude odstránená do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.SU2018_364

Názov stavby:

Nový výťah a úprava vzduchotechniky pre centrum fyzioterapie, Grosslingová 7, iná budova, Bratislava,   pozemok parc. č. 8881/2,   k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

5688/28227/2018/STA/Kno-G/33    zo dňa     25.06.2018

 SU2018_363

Názov stavby:

Zmena dokončenej stavby:“Rozšírenie priestorov 7.NP – prestavba na byt, Obchodná 72“, Bratislava,   pozemok parc. č. 8498,   k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

54579/28128/2018/STA/Grm-G/34    zo dňa     25.06.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba bude dokončená do dvoch rokov od  právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.SU2018_362

 

Názov stavby:

Rozhodnutie o umiestnení stavby ev. č. 1445: „Úprkova 23 – prestavba rodinného domu“, Bratislava,   pozemok parc. č. 4904/1,2,4,5,  s novou NN prípojkou na pozemku parc. č.4898, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

5407/28019/2018/STA/Zsi-ÚR     zo dňa     21.06.2018SU2018_361

 

Názov stavby:

Rozhodnutie o umiestnení stavby ev. č. 1447: „Stavba č. 00 anácia enviromentálnej záťaže“ na Pribinovej ul., Bratislava,   pozemok parc. č. 9184/2,3, 9185/2,3, 9139/9,10,11,12,1314,15,374,375,376,498,499, 9182/10,13,32 v k.ú. Nivy,  s dočasným záberom pozemku parc. č. 9155/23, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

5969/29525/2018/STA/Mys     zo dňa     02.07.2018SU2018_360

 

Názov stavby:

Reklamná stavba – externé svetelné označenie „FREQUENTIS“ s rozmermi 9,828 x 3,0m na streche administratívnej budovy City Business Center na Karadžičovej ul. č. 8,  Bratislava,   pozemok parc. č. 21290/6,  k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

7256/27112/2018/STA/Štu     zo dňa     14.06.2018SU2018_359

 

Názov stavby:

Zmena stavby pred dokončením: „Prestavba a nadstavba bytov – zmena na kancelárske priestory Nám. SNP 5,  Bratislava“,  v objektovej skladbe SO 01 Prestavba, pozemok parc. č. 8426/2,  k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

5719/25192/2018/STA/Grm-H/155     zo dňa     5.06.2018SU2018_358

 

Názov stavby:

Predĺženie lehoty na dokončenie stavby: „Bytový dom – prístavba, nadstavba a prestavba, Palisády 43,  Bratislava“,  pozemok parc. č. 3163/1, 3164/1,2 a 3165,  k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

7049/24423/2018/STA/Vas     zo dňa     31.05.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba  bude dokončená do  31.12.2018.SU2018_357

 

Názov stavby:

Predĺženie lehoty na dokončenie stavby: „Rodinný dom Pod lipou, ul. Francúzskych partizánov,  Bratislava“,  pozemok parc. č. 2825/13,14,22,  k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

7527/24431/2018/STA/Vas     zo dňa     31.05.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba  bude dokončená do  24.6.2020.SU2018_356

Názov stavby:

Líniová stavba: „Horúcovodná prípojka pre odovzdávaciu stanicu tepla UNB Nemocnica Staré Mesto“, Nám. Slobody, Mýtna, Imricha Karvaša a Radlinského,  Bratislava“,  pozemok parc. č. 21725/1,7,23, 21737/1, 8134/23, 21744/2, 21752/9, 21744/1 a 8221,  k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

5729/23977/2018/STA/Bah-G/27     zo dňa     28.05.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba  bude dokončená do  troch rokov od  právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.SU2018_355

 

Názov stavby:

Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 1442: „rekonštrukcia obchodných domov Brouk a Babka a Domu odievania Dunaj, Nám. SNP 30, Bratislava“,  pozemok parc. č. 77, 79/1, 79/2,  k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

3145/20286/2018/STA/Kam/UR-Grm   zo dňa     04.05.2018SU2018_354

 

Názov stavby:

Dodatočné stavebné povolenie: zmena rozostavanej stavby „Dunajská ul., Polyfunkčný objekt,  Bratislava“,  pozemok parc. č. 8793/1, vrátane prípojok IS aj na pozemku parc. č. 8796/8,9 a 21759/7,  k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

5121/18731/2018/STA/Kam/K-62   zo dňa     25.5.2018SU2018_353

 

Názov stavby:

Dodatočné stavebné povolenie: „Rekonštrukcia, stavebná úprava a prístavba RD na ul. Novosvetská 60,  Bratislava“,  pozemok parc. č. 2866/2 a 2867/3,  k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

1965/23085/2018/STA/Vas/K-66   zo dňa     22.5.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba  bude dokončená do  dvoch rokov od  právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.SU2018_352

 

Názov stavby:

Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 1441: „Nadstavba bytového domu Šancová 78,  Bratislava“,  pozemok parc. č. 7959,  k.ú. Staré Mesto , predmetom rozhodnutia je zmena dokončenej stavby – nadstavba bytového domu na Šancovej 78

 

Číslo stavebného povolenia:

1852/23646/2018/STA/Kam   zo dňa     28.5.2018SU2018_351

 

Názov stavby:

„Apartmánové domy na ul. Fraňa Kráľa 8, 10, 14,  Bratislava“,  pozemok parc. č. 3464, 3467, 3468, 3469, 3470, 3473,  k.ú. Staré Mesto s napojením na inžinierske siete /kanalizácia, voda, plyn, nn Prípojka/ aj cez pozemok parc. č. 21566, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

1960/23337/2018/STA/Vas/G-23   zo dňa     23.5.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba  bude dokončená do  dvoch rokov od  právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.

 SU2018_350

 

Názov stavby:

Zmena  dokončenej stavby: „Zmena dispozícii-spojenie bytov č. 1 a 2 na 1. NP bytového domu na Palárikovej 12, Bratislava“,  pozemok parc. č. 7268,  k.ú. Staré Mesto.

 

Číslo stavebného povolenia:

6436/22555/2018/STA/Kam/G-22   zo dňa     21.5.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba  bude dokončená do  dvoch rokov od  právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.SU2018_349

 

Názov stavby:

Zmena  dokončenej stavby: „Zmena vykurovania bytu č. 16 na 7. posch. bytového domu na Mickiewiczovej 14, Bratislava“, spočívajúca v zmene centrálneho vykurovania bytu elektrickým vykurovaním elektrickým kotlom,  pozemok parc. č. 8248/1,  k.ú. Staré Mesto.

 

Číslo stavebného povolenia:

6837/24397/2018/STA/Kam/K-74   zo dňa     6.6.2018SU2018_347

 

Názov stavby:

Zmena  dokončenej stavby: „Dostavba garáže, Zrínskeho ul., Bratislava“,  pozemok parc. č. 2639/4,5,8,  k.ú. Staré Mesto.

 

Číslo stavebného povolenia:

159/23182/2018/STA/Grm/H-52   zo dňa     23.05.2018«« na začiatok « naspäť [ 1 / 115 ] ďalej » na koniec »»