Stavebné povolenia

Ulica:

SU2018_277

 

Názov stavby:

Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 1435: „Polyfunkčný objekt Paulínyho ul., Bratislava“, pozemok parc. č. 248/1, k.ú. Staré Mesto s prípojkami inžinierskych sietí aj na pozemkoch parc. č. 21375/4, 21375/7, 21375/1, 21377/10, 287/2, 287/9, 287/4, k.ú. Staré Mesto

Členenie na stavebné a prevádzkové objekty: SO 01 – Prekládka siete NN, SO 02 – Výrub drevín, SO 03 – Asanácia existujúcich objektov a príprava územia, SO 04 – Inžinierske siete, SO 05 – Vonkajšie spevnené plochy a komunikácie, SO 06 – Sadové úpravy, PS 01 – Autovýťah, PS 02 – Výťah, PS 03 – Náhradný zdroj elektro

 

Číslo stavebného povolenia:

2175/49110/2017/STA/-ÚR-Gal      zo dňa 16.1.2018SU2018_276

 

Názov stavby:

Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 1439: „Západný rad – rodinné domy A a B, Bratislava“,  SO 01 – Rodinné domy A a B, pozemok parc. č. 5129//2 a 5129/5, SO 02 – Spevnené plochy a komunikácie, parc. č. 5129/2 a 22313, SO 03 – Prípojka vody, parc. č. 5129/2 a 22313, SO 04 – Prípojka splaškovej kanalizácie, parc. č. 22313, SO 05 – Odvodnenie strechy a spevnených plôch parc. č. 5129/2, SO 06 Prípojka plynu parc. č. 5129/2 a 22313, SO 07 – Prípojka NN a SLP  parc. č.  5129/2 a 22313, k.ú. Staré Mesto,

 

Číslo stavebného povolenia:

1887/1155/2018/STA/Zsi-ÚR      zo dňa 11.1.2018SU2018_275

 

Názov stavby:

Zmena dokončenej stavby rodinného domu: “Na Kalvárii č. 5 – prístavba, nadstavba a stavebné úpravy rodinného domu, Bratislava“,  pozemok parc. č.  3829/1, s garážou na pozemku parc. č. 3829/4 a 3826/5 a s prislúchajúcim pozemkom parc. č. 3829/2, k.ú. Staré Mesto,

 

Číslo stavebného povolenia:

1895/1562/2018/STA/Zsi-A/1      zo dňa 11.1.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba  bude dokončená do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.SU2018_274

 

Názov stavby:

Zmena stavby pred dokončením: “Prestavba a stavebné úpravy rodinného domu“, Malá č. 7, Bratislava“,  pozemok parc. č.  1995/29, k.ú.  Staré Mesto,

 

Číslo stavebného povolenia:

2975/46331/2017/STA/Hla-K/182      zo dňa 27.10.2017

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba  bude dokončená do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.SU2018_273

 

Názov stavby:

Novostavba: “Polyfunkčný objekt, Karpatská 3, Bratislava“,  pozemok parc. č.  7367/1, k.ú.  Staré Mesto,

 

Číslo stavebného povolenia:

7698/53916/2017/STA/Kam/G-101      zo dňa 15.12.2017

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba  bude dokončená do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.SU2018_272

 

Názov stavby:

Zmena dokončenej stavby – Zmena vykurovania bytu č. 9 na 5. poschodí bytového domu na Mickiewiczovej 14, Bratislava“,  spočívajúca v zmene vykurovania na elektrické elektrickým kotlom, pozemok parc. č 8248/1, k.ú.  Staré Mesto,

 

Číslo stavebného povolenia:

90/76/2018/STA/Kam/G-107      zo dňa 3.1.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba  bude dokončená do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.SU2018_271

 

Názov stavby:

Novostavba: „Rekonštrukcia objektu s nadstavbou 2 bytových jednotiek na Karpatskej 7, Bratislava“,  pozemok parc. č 7373, k.ú.  Staré Mesto,

 

Číslo stavebného povolenia:

1848/618/2018/STA/Kam/G-1      zo dňa  4.1.2018SU2018_270

 

Názov stavby:

Zmena dokončenej stavby: „Rekonštrukcia bytu  Zochova  16/9, byt č. 85, 3. poschodie, Bratislava“,  pozemok parc. č 744, k.ú.  Staré Mesto,

 

Číslo stavebného povolenia:

2381/1511/2018/STA/Kil-G/3      zo dňa  10.1.2018SU2018_269

 

Názov stavby:

Zmena dokončenej stavby: „rozšírenie bytu č. 10 v bytovom dome na Tallerovej ul. č. 5, Bratislava“, n,  pozemok parc. č  186, k.ú.  Staré Mesto,

 

Číslo stavebného povolenia:

219/383/2018/STA/Grm/H-1      zo dňa  4.1.2018SU2018_268

 

Názov stavby:

Zmena dokončenej stavby: „Stavebné úpravy – rozdelenie mezonetového administratívneho priestoru č. 1.3 – na 1.NP a priestor č. 2.3 na 2.NP v bytovom dome na ul. Leškova 3A, Bratislava“, v spojení so zmenou účelu užívania časti  administratívneho priestoru na apartmán,  pozemok parc. č  7617/1, k.ú.  Staré Mesto,

 

Číslo stavebného povolenia:

10798/54665/2017/STA/Vas/G-106      zo dňa  19.12.2017

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba  bude dokončená do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.SU2018_267

 

Názov stavby:

Stavebné úpravy priestoru za účelom rozdelenia na lekáreň a ambulanciu lekára, Iný nebytový priestor č. 23, Krížna ul. č. 7, bytový dom Krížna 3-5-7-9-11, Bratislava“  pozemok parc. č  10300, 10304, 10305 a 10306, k.ú.  Staré Mesto,

 

Číslo stavebného povolenia:

10123/54541/2017/STA/Kno-G/103      zo dňa  19.12.2017

 SU2018_266

 

Názov stavby:

Odstránenie: „Garáž pri rodinnom dome na ul. Břeclavská 3, Bratislava,“  pozemok parc. č  2876/17, k.ú.  Staré Mesto,

 

Číslo stavebného povolenia:

11227/54581/2017/STA/Vas/K-205      zo dňa  19.12.2017SU2018_265

 

Názov stavby:

Zmena dokončenej stavby a novostavba: „NKP Bratislavský hrad, rekonštrukcia hradného paláca v areáli Bratislavského hradu – časť A – Rekonštrukcia budovy na severných hradbách Bratislavského hradu“, Bratislava,“  pozemok parc. č  860/7,17,18,19,20,21,24,25,27,29,30, 863/2, 876/5, k.ú.  Staré Mesto,

 

Číslo stavebného povolenia:

10398/54343/2017/STA/Kil-G/102      zo dňa  18.12.2017

 SU2018_264

Názov stavby:

Dodatočné povolenie: „Stavebné úpravy interiéru bytu č. 1 na 1.p. bytového domu na Nábr.arm.gen.L.Svobodu 44, Bratislava,“  pozemok parc. č  1970/7, k.ú.  Staré Mesto,

 

Číslo stavebného povolenia:

2954/54406/2017/STA/Hla-K/204      zo dňa  18.12.2017

 SU2018_263

 

Názov stavby:

Zmena dokončenej stavby: „Stavebné úpravy obchodného priestoru č. 1.1 v bytovom dome na ul. Leškova 3A, Bratislava,“ spojenú so zmenou účelu užívania časti obchodného priestoru č.1.1 na účely pivnice,  pozemok parc. č  7617/1, k.ú.  Staré Mesto,

 

Číslo stavebného povolenia:

10799/54663/2017/STA/Vas/G-104      zo dňa  19.12.2017

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba  bude dokončená do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.SU2018_262

 

Názov stavby:

Zmena dokončenej stavby: „Stavebné úpravy administratívneho priestoru č. 1.2 – pričlenenie časti obchodného priestoru č. 1.1 na 1. NP v bytovom dome na ul. Leškova 3A, Bratislava,“ spojenú so zmenou účelu užívania časti obchodného priestoru na administratívne účely,  pozemok parc. č  7617/1, k.ú.  Staré Mesto,

 

Číslo stavebného povolenia:

10799/54663/2017/STA/Vas/G-104      zo dňa  19.12.2017

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba  bude dokončená do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.SU2018_261

 

Názov stavby:

Zmena  stavby pred dokončením: „Medená 15 – vstavba troch bytov do podkrovia a prístavba výťahu“, Bratislava,“  pozemok parc. č  150, k.ú.  Staré Mesto,

 

Číslo stavebného povolenia:

10069/54337/2017/STA/Zsi-201/K      zo dňa  18.12.2017

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba  bude dokončená do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.SU2018_260

Názov stavby:

Zmena dokončenej stavby „Rodinný dom, Riznerova 1, Bratislava,“  pozemok parc. č  1675/1 a 1675/3, k.ú.  Staré Mesto,

 

Číslo stavebného povolenia:

9068/54010/2017/STA/Hla/A-37      zo dňa  15.12.2017

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba  bude dokončená do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.SU2018_259

Názov stavby:

„Nadstavba bytového domu na konventnej 7, Bratislava,“  pozemok parc. č  625, k.ú.  Staré Mesto,

 

Číslo stavebného povolenia:

4647/52469/2017/STAKil-H/120      zo dňa  6.12.2017SU2017_258

 

Názov stavby:

Zmena dokončenej stavby: „Prístrešok na domový odpad bytového domu, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 44, Bratislava,“  pozemok parc. č  1971/, k.ú.  Staré Mesto,

 

Číslo stavebného povolenia:

10568/53200/2017/STA/Sul-Gú99      zo dňa  11.12.2017

 «« na začiatok « naspäť [ 1 / 111 ] ďalej » na koniec »»