4. Obchod a služby, komunikácie, zhromaždenia, voľné pouličné aktivity, rybárske lístky, miestne dane

Podanie žiadostí: Viera Šmotláková
Centrum služieb občanom, podateľňa č. 4
Telefón: 02/59 24 64 13
E-mail: viera.smotlakova@staremesto.sk


Vedúca oddelenia:
RNDr. Anna Calpašová


Prevádzková doba, Oznámenie o zrušení prevádzkarne, Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zriadeniu prevádzkarne

Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Lauko
vedúci referátu správnych konaní
Kancelária:
251/II.
Telefon:
02/59 24 63 11, 0902 700 854
E-mail: vladimir.lauko@staremesto.sk

 


Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste

 

Kontaktná osoba: Mgr. Jarmila Opálková
Kancelária: 251/II.
Telefon:
59 24 63 90
E-mail: jarmila.opalkova@staremesto.sk

 

 

Zoznam ulíc v správe m.č. Bratislava-Staré Mesto

 

Obchod a služby

 

Komunikácie

 

Zhromaždenia

 

Voľné pouličné aktivity

 

Rybárske lístky

 

Miestne dane a poplatky