Daň za psa

Predpisy:

  • Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
  • Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 8/2012 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Daň za psa sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov tomu správcovi dane, na území ktorého sa pes drží.


Postup na vybavenie:
Daňovník pri vzniku daňovej povinnosti podá priznanie k dani  na tlačive Priznanie k dani za psa pre fyzické resp. právnické osoby do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Vyplnené a podpísané tlačivo daňovník podá osobne na stránkovom pracovisku alebo ho doručí správcovi dane (mestskej časti Bratislava-Staré Mesto) poštou. Rozhodnutie, na ktorom bude uvedená výška dane, variabilný symbol, konštantný symbol a číslo účtu, na ktorý má zaplatiť daň, mu správca dane doručí poštou, doporučene do vlastných rúk.
 V prípade zmien alebo zániku daňovej povinnosti daňovník podáva do 30 dní čiastkové priznanie.