Doprava

Podanie žiadostí: Stránkové pracovisko č.4 - Viera Šmotláková
Telefon: 59 24 64 13
E-mail: viera.smotlakova@staremesto.sk

 

Vedúca oddelenia:
Ing. Janka Mešťaníková

 

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Rafajdusová
Telefon: 59 24 63 13
E-mail: jana.rafajdusova@staremesto.sk


Kontaktná osoba: JUDr. Eva Kostolanyova
Telefon: 59 24 63 39
E-mail: eva.kostolanyova@staremesto.sk

 

 

Princípy rezidentského parkovania

 

 

D3 - Uzávierka, obchádzka, odklon pre miestnu komunikáciu III. a IV. triedy 

 

D4 - Zvláštne užívanie miestnej komunikácie III. a IV. triedy 

 

D5 - Zvláštne užívanie miestnej komunikácie - ambulantný predaj 

 

D6 - Zvláštne užívanie miestnej komunikácie - exteriérové sedenie 

 

D7 - Zvláštne užívanie miestnej komunikácie - kultúrne, športové podujatie 

 

D8 - Zvláštne užívanie komunikácie - zariadenie staveniska, kontajnery 

 

D9 - Zvláštne užívanie miestnej komunikácie - rozkopávkové práce 

 

D10 - Dodatočné povolenie na uvedenie komunikácie do pôvodného stavu 

 

D11 - Zvláštne užívanie miestnej komunikácie - reklama 

 

D12 - Zvláštne užívanie - vjazd a zastavenie na chodníku 

 

D13 - Súhlas na umiestnenie kvetináčov a poplníkov 

 

D14 - Vyhradené park. pre občanov, PO alebo FO s oprávnením na podnikanie 

 

D15 - Vyhradené parkovanie pre zriadenie a užívanie stanovišťa taxi 

 

D16 - Vyhradené parkovanie pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím