Majetok

Mestská časť hospodári s majetkom nadobudnutým svojou vlastnou činnosťou a s majetkom hlavného mesta, ktorý jej bol zverený do správy. Je povinná tento majetok zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať v prospech rozvoja hlavného mesta a jeho obyvateľov, ako aj ochrany a tvorby životného prostredia.