Materská škola - Óvoda 29.augusta

Adresa:
Ul. 29. augusta 6
811 07 Bratislava

 

Telefón:

MŠ      02/52 96 86 44

 

Mail:

ms29augusta@staremesto.sk

 

Riaditeľka: Turján Melinda

 

Školský rok 2017/2018

Počet tried:    4

(2 triedy s výchovno-vyučovacím jazykom slovenským a 2 triedy s výchovno-vyučovacím jazykom maďarským)

 

Zameranie: Človek a spoločnosť cez umenie a kultúry rôznych národov 

V MŠ sú dve triedy pre deti slovenskej a dve pre deti maďarskej národnosti. Zámerom MŠ je zbližovanie a bezproblémové spolunažívanie oboch národností bez predsudkov, posilňovanie úcty k svojej vlastnej kultúre, k materinskému a štátnemu jazyku, utváranie správnych jazykových a rečových návykov a zručností a celostné rozvíjanie osobnosti dieťaťa. Zároveň kladieme dôraz na rozvoj vnímania a utváranie morálneho vedomia detí s pozitívnymi mravnými vlastnosťami v klasických ľudových rozprávkach dramatickými hrami, bábkovým divadlom a umožňujeme deťom skutočne hrať. Prehlbujeme emocionálny rozvoj detí návštevou divadla, návštevami divadelných predstavení SBD, uskutočňujeme exkurzie do zákulisia so zámerom oboznámenia sa s prácou bábkoherca, vytvárame dielňu detskej tvorivosti, učíme deti manipulovať s materiálmi a hrať bábkové hry.

 

Aktivity MŠ:

 • realizácia Školského vzdelávacieho programu Dva jazyky a dve kultúry spolu majú jednu hravú MŠ
 • oboznamovanie detí s cudzím jazykom (AJ)
 • tanečná výučba
 • plavecký výcvik
 • kultúrne podujatie

 

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

Materská škola využíva všetky priestory v budove školy a areál patriaci MŠ, trávnatý dvor s detskými preliezačkami a pieskoviskom.

 

Zapojenosť MŠ do projektov:

Aj my sme tu, mini predstavenia ako začiatok výchovy najmladšej generácie k milovaniu svojej kultúry - materinského jazyka

 

Spolupráca MŠ s inými organizáciami:

 • Maďarské kultúrne centrum, Nadácie z Maďarskej republiky podporujúce školstvo s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským
 • CPPPaP Bratislava
 • MPC Bratislava
 • Bratislavské bábkové divadlo
 • Bibiana – Medzinárodný dom umenia pre deti
 • Základné školy
 • Mestská knižnica

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Ul. 29. augusta č. 6, 811 07, Bratislava, za školský rok 2009/2010  Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Óvoda, Ul. 29. augusta č. 6, 811 07 Bratislava, za školský rok 2016/2017 (PDF, 233 KB)

 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Ul. 29. augusta č. 6, 811 07, Bratislava, za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy - Óvoda, Ul. 29. augusta č. 6, 811 07 Bratislava, za školský rok 2015/2016 (PDF, 232 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Ul. 29. augusta č. 6, 811 07, Bratislava, za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Óvoda, Ul. 29. augusta č. 6, 811 07 Bratislava, za školský rok 2014/2015 (PDF, 234 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Ul. 29. augusta č. 6, 811 07, Bratislava, za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy-Óvoda, Ul. 29. augusta č. 6, 811 07 Bratislava za školský rok 2013/2014 (PDF, 222 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Ul. 29. augusta č. 6, 811 07, Bratislava, za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy-Óvoda, Ul. 29. augusta č. 6, 811 07 Bratislava za školský rok 2012/2013 (PDF, 234 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Ul. 29. augusta č. 6, 811 07, Bratislava, za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy-Óvoda, Ul. 29. augusta č. 6, 811 07 Bratislava za školský rok 2011/2012 (PDF, 75 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Ul. 29. augusta č. 6, 811 07, Bratislava, za školský rok 2009/2010  Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy-Óvoda Ul. 29. augusta č. 6, 811 07 Bratislava za školský rok 2010/2011 (PDF, 82 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Ul. 29. augusta č. 6, 811 07, Bratislava, za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Ul. 29. augusta č. 6, 811 07, Bratislava, za školský rok 2009/2010 (PDF, 90,99 KB)
Správa o hospodárení za rok 2009 - MŠ 29. Augusta Správa o hospodárení za rok 2009 - MŠ 29. Augusta (PDF, 5,2 KB)
Hodnotiaca správa Materskej školy ul. 29. augusta č. 6, 811 08 Bratislava za školský rok Hodnotiaca správa Materskej školy ul. 29. augusta č. 6, 811 08 Bratislava za školský rok (PDF, 76,37 KB)
Správa o hospodárení Materskej školy ul. 29. augusta č. 6 za rok 2008 Správa o hospodárení Materskej školy ul. 29. augusta č. 6 za rok 2008 (PDF, 4,95 KB)