Obchod a služby

Podanie žiadostí: Stránkové pracovisko č.4 - Viera Šmotláková
Telefon: 59 24  64 13
E-mail: viera.smotlakova@staremesto.sk

 

F2, F3 - Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste

 

PD1 - Prevádzková doba prevádzkárne

 

PD2 - Prevádzková doba – exteriérové sedenie

 

PD3 - Oznámenie o zrušení prevádzkarne

 

F4 - Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zriadeniu

 

Prevádzkové jednotky na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Štatistické informácie porušení VZN č.6/2017 a VZN č.7/2017