Seniorcentrum Staré Mesto

Seniorcentrum Staré Mesto 
Podjavorinskej 6
811 03  Bratislava 
Tel.: +421(2)59204006 - informátor
Riaditeľ: PhDr. Matej Alex, e-mail: riaditel@senior-centrum.sk, Tel.: +421(2)54640249
 
Seniorcentrum Staré Mesto zabezpečuje prevádzku zariadenia pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby (ďalej len ZOS), denného stacionára a terénnu opatrovateľskú službu.
 
•    Zariadenie pre seniorov - Podjavorinskej 6, Bratislava poskytuje občanom sociálnu službu s celoročným pobytom, kde má občan zabezpečené ubytovanie, stravovanie, ošetrovateľskú starostlivosť, sociálne poradenstvo, záujmovú činnosť a ďalšie služby.

Sociálny pracovník: Mgr. Angelika Machová, socialne@senior-centrum.sk, 0914 355 640

Úsek opatrovateľstva a ošetrovateľstva: vysetrovna@senior-centrum.sk, +421(2)54415478

Úseku prevádzky: prevadzkove@senior-centrum.sk, 0914 355 643


 V ZOS sa poskytuje sociálna služba občanovi, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a má posudok o odkázanosti na uvedenú sociálnu službu. Služby sa poskytujú na dobu určitú, v 3 zariadeniach opatrovateľskej služby, s kapacitou 42 miest.
 
 

ZOS Kapacita Vedúca sestra Kontakt
Paulínyho 6 15 Veronika Karšayová Tel.: 02 / 54435263
Maróthyho 4
15 Irena Vajdová Tel.: 02 / 54412833
Vajanského nábr. 17 12 Zlatuše Poláková Tel.: 02 / 52921691

 


Denný stacionár
Záhrebská 9, Bratislava

je určený pre občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. Jedná sa o sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Kapacita denného stacionára je 15 miest. Prevádzka je v pracovných dňoch, v čase od 7:00 do 17:00, a to na dobu neurčitú. Dohodnúť je  možné aj individuálny program podľa možností zariadenia a potrieb klienta.


Kontakt: Záhrebská 9,  tel.č. 02 52499116
Na prijatie do ZOS a denného stacionára na dobu určitú  i  neurčitú je potrebné:

  • Posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu z miesta trvalého bydliska
  • Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci
  • Potvrdenie o výške dôchodku
  • Fotokópia karty poistenca
  • Vyhlásenie o majetku overené notárom


Opatrovateľská služba v domácnosti občana
Záhrebská 9, Bratislava
 
Koordinátorky sociálnych služieb:

 
Mária Potroková tel.č.: 526 227 82, mobil 0911 990 155
Júlia Ševčíková tel.č.: 526 227 83, mobil 0914 154 352
toszos@mail.t-com.sk

Opatrovateľská služba je poskytovaná občanom mestskej časti Bratislava Staré Mesto  v ich domácnosti po  posúdení na odkázanosť na sociálnu službu.
Z dôvodu nepriaznivého  zdravotného stavu  je poskytovaná opatrovateľská služba fyzickej osobe, ktorá  je odkázaná na pomoc  inej  fyzickej osoby, je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.