Seniorcentrum Staré Mesto

Seniorcentrum Staré Mesto
Podjavorinskej 6
811 03  Bratislava
Tel.: 02 / 54411024,  54640249
e-mail: riaditelka@senior-centrum.sk
 
Seniorcentrum Staré Mesto zabezpečuje prevádzku domova dôchodcov (zariadenia pre seniorov), zariadení opatrovateľskej služby (ďalej len ZOS), denného stacionára, terénnu opatrovateľskú službu.
 
•    Zariadenie pre seniorov - Podjavorinskej 6, Bratislava poskytuje občanom sociálnu starostlivosť s celoročným pobytom, kde má občan zabezpečené stravovanie, ubytovanie, zaopatrenie a ďalšiu starostlivosť. Podrobné informácie riaditelka@senior-centrum.sk      
•    Zariadenia opatrovateľskej služby, denný stacionár a terénna opatrovateľská služba

V ZOS sa poskytuje sociálna služba občanovi, ktorý je odkázaný na pomoc inej osoby a je posúdený na odkázanosť na sociálnu službu. Starostlivosť sa poskytuje v troch zariadeniach opatrovateľskej služby s kapacitou 42 miest na dobu určitú.
 
 

ZOS Kapacita Vedúca sestra Kontakt
Paulínyho 6 15 Veronika Karšayová Tel.: 54435263
Maróthyho 4
15 Irena Vajdová Tel.: 54412833
Vajanského nábr. 17 12 Zlatica Poláková Tel.: 52921691

 

V ZOS sa poskytuje občanom nevyhnutná starostlivosť, ktorou sú:

  • odborné činnosti
  • obslužné činnosti
  • ďalšie činnosti


Denný stacionár
Záhrebská 9, Bratislava


je určený  pre občanov v dôchodkovom veku,  pre zdravotne  postihnutých občanov, občanov trpiacich  psychickými  problémami  a somatickými ťažkosťami, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby na určitý čas počas dňa. Kapacita denného stacionára 15 miest, kde poskytujeme  dennú starostlivosť  v čase od 7:00 do 17:00 v pracovných dňoch, na dobu neurčitú. Dohodnúť je  možné aj individuálny program  podľa kapacitných možností a  potrieb klienta

Kontakt: Záhrebská 9,  tel.č. 02 52499116
Na prijatie do ZOS a denného stacionára na dobu určitú  i  neurčitú je potrebné:

  • Posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu z miesta trvalého bydliska
  • Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci
  • Potvrdenie o výške dôchodku
  • Fotokópia karty poistenca
  • Vyhlásenie o majetku overené notárom


Opatrovateľská služba v byte občana
Záhrebská 9, Bratislava
 
Koordinátorky sociálnych služieb:

 
Mária Potroková tel.č.: 526 227 82, mobil 0911 990 155
Júlia Ševčíková tel.č.: 526 227 83, mobil 0914 154 352
toszos@mail.t-com.sk

Opatrovateľská služba je poskytovaná občanom mestskej časti Bratislava Staré Mesto  v ich domácnosti po  posúdení na odkázanosť na sociálnu službu.
Z dôvodu nepriaznivého  zdravotného stavu  je poskytovaná opatrovateľská služba fyzickej osobe, ktorá  je odkázaná na pomoc  inej  fyzickej osoby, je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách