Správne poplatky

Správne poplatky sa vyberajú v hotovosti!

(sumy sú prepočítané konverzným kurzom 1 € / 30,1260 Sk)

 

Dôvod poplatku Poplatok
Matričný doklad – rodný, sobášny alebo úmrtný list 5EUR
Sobáš – ak jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v Starom Meste 0EUR
Sobáš – ak iba jeden zo snúbencov je štátnym občanom SR 66EUR
Sobáš – ak sú obaja snúbenci cudzinci 165,50EUR
Sobáš – ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v SR 199EUR
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 16,50EUR
Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 16,50EUR
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 16,50EUR
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 66EUR
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom, alebo medzi cudzincami 33EUR
Iné poplatky  
Poplatok magistrátu za prenájom Zrkadlovej siene na sobáš 400EUR
Úhrada nákladov za vykonanie sobášneho obradu v Zichyho paláci, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v Starom Meste
100EUR
Príspevok na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu v Zichyho paláci mimo stanovený deň (aj pre snúbencov s trvalým pobytom v Starom Meste) 100EUR
Príspevok na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu na ktoromkoľvek vhodnom mieste v rámci centra Starého Mesta (viď. uznesenie MZ č. 105/2011 a č. 17/2016) 200EUR
Príspevok na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu na ktoromkoľvek vhodnom mieste rámci širšieho okolia Starého Mesta (viď. Uznesenie MZ č. 105/2011 a č. 17/2016) 300EUR