Správy o kontrole vybavovania sťažností a petícií

Rok 2017

 

  • Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2016  link

26. zasadnutie MZ dňa 16.05.2017, materiál č. 18

Prijaté uznesením č. 70/2017