Správy o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra

Rok 2017

  • Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016    link

23. zasadnutie MZ dňa 07.02.2017, Materiál č. 12
Prijaté uznesením č. 13/2017