Správy o výsledkoch kontrol

Rok 2017

  • Správa o výsledku kontroly  realizácie uznesenia č. 53/2016 prijatého na zasadnutí MZ 26.04.2016 k termínu 31.10.2016 v súvislosti so zrušením Galérie Cypriána Majerníka     link

24. zasadnutie MZ dňa 28.03.2017          

Materiál č. 27

Prijaté uznesením č. 40/2017

 

  • Správa o výsledku kontroly príjmov a výdavkov v MŠ Malá 6, Bratislava za rok 2015       link
24. zasadnutie MZ dňa 28.03.2017
Materiál č.  28

Prijaté uznesením č. 41/2017

 

  • Správa o výsledku kontroly uznesenia č. 168/2016 zo dňa 06.12.2016 so zameraním na posúdenie hodnovernosti preukázateľnosti výšky nárokovaných čiastok navrhovaných spoločnosťou zabezpečujúcou investičný zámer mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na Dobšinského ul.              link

29. zasadnutie MZ dňa 19.09.2017
Materiál č. 29 
Prijaté uznesením č. 137/2017

 

  • Správa z kontroly splnenia opatrení prijatých v rámci kontroly č. 6/2016 v súvislosti so zrušením Galérie Cypriána Majerníka.      link

31. zasadnutie MZ dňa 12.12.2017
Materiál č. 25
Prijaté uznesením č. 195/2017

 

  • Správa z kontroly nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2016 – nebytových a bytových priestorov vrátane priestorov s majetkovou účasťou mestskej časti link

31. zasadnutie MZ dňa 12.12.2017

Materiál č. 26

Prijaté uznesením č. 196/2017