Vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto určuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 11/2014

Pre vjazd a zotrvanie v historickej časti mesta je potrebné osobitné oprávnenie k vjazdu. Jednotlivé sadzby dane pre vjazd a zotrvanie v historickej časti mesta sú uvedené nižšie.

Sadzba dane je za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta:

a) 0,33 eura  pre fyzickú osobu s trvalým pobytom na uliciach v historickej časti mesta alebo paušálna suma 70,00 eur na kalendárny rok,  

b) 5,00 eur za motorové vozidlo zabezpečujúce dovoz nákladu väčšieho objemu (biela technika, nábytok a pod.) pre fyzickú osobu s trvalým pobytom na uliciach v historickej časti mesta,

c) 1,00 euro pre fyzickú osobu, ak preukáže možnosť parkovania v garáži (listom vlastníctva alebo nájomnou zmluvou), alebo v dvornom priestore mimo verejného priestranstva (so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, v ktorej sa dvorný priestor nachádza alebo so súhlasom nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v nehnuteľnostiach, v ktorých sa dvorný priestor nachádza, prípadne so súhlasom získaným na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov2), pričom na jedno parkovacie miesto môže byť daný súhlas len pre jedno vozidlo), alebo paušálna suma  218,00 eur na kalendárny rok,

d) 15,00 eur pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu oprávnenú podnikať, ak preukáže možnosť parkovania v garáži (listom vlastníctva alebo nájomnou zmluvou), alebo v dvornom priestore mimo verejného priestranstva (so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, v ktorej sa dvorný priestor nachádza alebo so súhlasom  nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v nehnuteľnostiach, v ktorých sa dvorný priestor nachádza, prípadne so súhlasom získaným na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov2), pričom na jedno parkovacie miesto môže byť daný súhlas len pre jedno vozidlo), alebo paušálna suma  1 500,00 eur  na kalendárny rok,

e) 15,00 eur za motorové vozidlo, ktorého držiteľ preukáže osobitné užívanie komunikácie (stavebná činnosť, rozkopávka, kultúrne podujatie a pod.) na uliciach v historickej časti mesta,

f) 3,32 eur pre školy, náboženské spoločnosti, Univerzitnú knižnicu v Bratislave a cirkvi s pracoviskom v historickej časti mesta, ak preukážu možnosť  parkovania v garáži (listom vlastníctva alebo nájomnou zmluvou), alebo v dvornom priestore mimo verejného priestranstva (so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, v ktorej sa dvorný priestor nachádza alebo so súhlasom nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v nehnuteľnostiach, v ktorých sa dvorný priestor nachádza, prípadne so súhlasom získaným na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov2), pričom na jedno parkovacie miesto môže byť daný súhlas len pre jedno vozidlo), alebo paušálna suma  727,00 eur na kalendárny rok,

_______________________________________

2) § 14 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

 

g) 0,03 eura za motorové vozidlo, ktorého držiteľom je občan-držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu a za motorové vozidlo, ktorého držiteľ preukáže starostlivosť o rodinného príslušníka držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, s trvalým pobytom alebo pracoviskom na uliciach v historickej časti mesta, alebo paušálna suma 7,30 eur na kalendárny rok,

h) 16,60 eur  za motorové  vozidlo  prepravujúce  účastníkov  sobášneho  obradu, (najviac  pre 3 motorové vozidlá na jeden obrad),

i) 5,00 eur za motorové vozidlo prepravujúce účastníkov krstu a privítania dieťaťa, (najviac pre 3 motorové vozidlá na jeden obrad).

j) 15,00 eur pre právnickú osobu a fyzickú osobu, ktorá prevádzkuje vyhliadkové

motorové  vozidlo (výletný vláčik) alebo paušálna suma  3 273,00 eur na kalendárny rok,

k) 15,00 eur za motorové vozidlo, ktoré má udelenú výnimku pre vjazd orgánom Policajného zboru alebo ministerstvom (doručovateľské služby a pod.) alebo paušálna suma 3 273,00 eur na kalendárny rok.

l) 2,70 eur za motorové vozidlo, s ktorým sa na základe zmluvného vzťahu v čase od 06,00 h do 09,00 h zabezpečuje  zásobovanie prevádzok v historickej časti mesta podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) alebo paušálna suma 600,00 eur na kalendárny rok.

m) 5,00 eur za motorové vozidlo, s ktorým sa na základe zmluvného vzťahu zabezpečuje zásobovanie pristavených lodí z dunajskej promenády podľa § 2 ods. 2 písm. d) alebo paušálna suma 1000,00 eur na kalendárny rok.


Na základe zaplatenej dane sa žiadateľovi o vjazd vydá osobitné oprávnenie, na základe ktorého bude (najskôr nasledujúci deň po vydaní) vpustený do pešej zóny.

Osobitné oprávnenia sa vydávajú v priestoroch Kontaktného pracoviska (prízemie miestneho úradu) na stránkovom pracovisku č. 5.

Kontaktná osoba:
Anna Blašková
E-mail: anna.blaskova@staremesto.sk
Tel. 02/ 59 246 415

 

Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - Fyzická osoba


Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - Právnická osoba