Vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Dopravný režim v pešej zóne určuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 11/2009 v znení č. 3/2010

Dopravný režim v pešej zóne

(1) Začiatok pešej zóny je označený dopravnou značkou IP 25a1), koniec pešej zóny je vyznačený dopravnou značkou IP 25b1). Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka 2) a len v čase, ktorý je na dopravnej značke uvedený1).

(2) Chodci smú v pešej zóne používať cestu v celej jej šírke, pričom sú povinní umožniť vozidlám jazdu3).

(3) Cyklista v pešej zóne je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť, ani v pohybe obmedziť. V prípade nevyhnutnosti je povinný z bicykle4) zosadnúť.

(4) Osoba, ktorá sa pohybuje v pešej zóne na bicykli, na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, je povinná sledovať situáciu a nesmie ohrozovať alebo obmedzovať iných účastníkov cestnej premávky.

(5) Vodič vozidla smie v pešej zóne jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h. Pritom vodič je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť; v prípade nevyhnutnosti je povinný vozidlo zastaviť. V pešej zóne je státie vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak.5)

(6) Do pešej zóny je povolený vjazd vozidlám:
a)    s celkovou hmotnosťou do 3,5 t, ktoré zabezpečujú zásobovanie alebo opravárske, údržbárske, komunálne a podobné služby,   
b) ktorých vlastníkmi, držiteľmi6), užívateľmi sú obyvatelia (fyzické osoby) s trvalým pobytom v pešej zóne,
c) zabezpečujúce dovoz nákladu väčšieho objemu (biela technika, nábytok) pre obyvateľa s trvalým pobytom v pešej zóne,
d) ktorých vodič preukáže možnosť parkovania v garáži (listom vlastníctva, nájomnou zmluvou), alebo v dvornom priestore mimo verejného priestranstva (súhlasom od vlastníka nehnuteľnosti, v ktorej sa dvorný priestor nachádza, alebo od nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v nehnuteľnosti, v ktorej sa dvorný priestor nachádza, prípadne súhlas získaný na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov7) na jedno parkovacie miesto len jedno vozidlo),
_____________________________
 1) II. diel,  čl. 5 ods. 35 prílohy č. 1 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)  § 59 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)  § 59 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z.
4)  § 55 zákona č. 8/2009 Z. z.
5)  § 59 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z.      
6) § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z.
7) § 14 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení
    neskorších predpisov.

e) s povolením zvláštneho užívania komunikácie (stavebná činnosť, rozkopávka, kultúrne podujatie a pod.) v pešej zóne,
f) s osobitným označením E 15 prepravujúce osobu so zdravotným postihnutím odkázanú na individuálnu prepravu, ktorá je držiteľom preukazu osobitného označenia vozidla alebo  parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím,
g) zdravotnej a záchrannej služby, Hasičského a záchranného zboru, Policajného zboru, Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, vozidlá správcu komunikácie a správcov inžinierskych sietí, vozidlá havarijných služieb a vozidlám s výnimkou povolenou orgánom Policajného zboru alebo Ministerstvom vnútra SR8).

          (7) Vjazd a výjazd vozidiel na ulice pešej zóny uvedené v § 1 písm. a), b) a c) je umožnený:
a) v čase od 06.00 h do 09.00 h pre vozidlá uvedené v ods. 6 s osobitným oprávnením,
b) v čase od 09.00 h do 06.00 h pre vozidlá uvedené v ods. 6 písm. b), c), d), e), f) a g) s osobitným oprávnením. Vozidlá uvedené v ods. 6 písm. d) nesmú na trase jazdy do garáže alebo dvorného priestoru zastaviť za účelom nakládky alebo vykládky alebo nastúpenia a vystúpenia spolujazdcov.

            (8) Vjazd a výjazd vozidiel na ulice pešej zóny uvedené v § 1 písm. d) je umožnený bez časového obmedzenia.

            (9) Vjazd a výjazd vozidiel na ulice pešej zóny uvedené v § 1 písm. e), f) a g) je umožnený:
a) v čase od 06.00 h do 09.00 h pre vozidlá uvedené v ods. 6,
b) v čase od 09.00 h do 06.00 h pre vozidlá uvedené v ods. 6 písm. b), c), d), e), f) a g) s osobitným oprávnením.

            (10) Vjazd a výjazd vozidiel na ulice pešej zóny uvedené v § 1 písm. h) je umožnený osobným vozidlám bez časového obmedzenia a vozidlám uvedeným v ods. 6 písm. a) len v čase od 06.00 h do 09.00 h.

(11) Vjazd a výjazd vozidiel na ulice pešej zóny uvedené v § 1 písm. i) je umožnený osobným vozidlám, autobusom a električkám bez časového obmedzenia a vozidlám uvedeným v ods. 6 písm. a) len v čase od 06.00 h do 09.00 h.
           
            (12) Osobitné oprávnenie k vjazdu do časti pešej zóny uvedenej v § 1 ods. 1 písm. a), b), c) a h) vydáva mestská časť Bratislava-Staré Mesto a do časti pešej zóny uvedenej v § 1  ods. 1 písm. d), e), f), g) a i) vydáva hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.

             (13) Na území pešej zóny uvedenej v § 1 písm. a), b), c) s vjazdom a výjazdom cez Strakovu, Františkánsku a Nedbalovu ulicu nie je možné budovať parkovacie a garážové miesta.

____________________________________________________________________________
8) § 140 zákona č. 8/2009 Z. z.

 

Vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto určuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 9/2011

Pre vjazd a zotrvanie v historickej časti mesta je potrebné osobitné oprávnenie k vjazdu. Jednotlivé sadzby dane pre vjazd a zotrvanie v historickej časti mesta sú uvedené nižšie.

Sadzba dane je za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta:
a)    0,33 eura pre fyzickú osobu s trvalým pobytom na uliciach v historickej časti mesta alebo paušálna suma 72,70 eura na kalendárny rok,   
b)    5,00 eur za motorové vozidlo zabezpečujúce dovoz nákladu väčšieho objemu (biela technika, nábytok a pod.) pre fyzickú osobu s trvalým pobytom na uliciach v historickej časti mesta,
c)    1,00 euro pre fyzickú osobu, ak preukáže možnosť parkovania v garáži (listom vlastníctva alebo nájomnou zmluvou), alebo v dvornom priestore mimo verejného priestranstva (so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, v ktorej sa dvorný priestor nachádza alebo so súhlasom nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v nehnuteľnostiach, v ktorých sa dvorný priestor nachádza, prípadne so súhlasom získaným na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov2), pričom na jedno parkovacie miesto môže byť daný súhlas len pre jedno vozidlo), alebo paušálna suma  218,00 eur na kalendárny rok,
d)    15,00 eur pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu oprávnenú podnikať, ak preukáže možnosť parkovania v garáži (listom vlastníctva alebo nájomnou zmluvou), alebo v dvornom priestore mimo verejného priestranstva (so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, v ktorej sa dvorný priestor nachádza alebo so súhlasom  nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v nehnuteľnostiach, v ktorých sa dvorný priestor nachádza, prípadne so súhlasom získaným na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov2), pričom na jedno parkovacie miesto môže byť daný súhlas len pre jedno vozidlo), alebo paušálna suma  3 273,00 eur  na kalendárny rok,                                                              
e)    15,00 eur za motorové vozidlo, ktorého držiteľ preukáže osobitné užívanie komunikácie (stavebná činnosť, rozkopávka, kultúrne podujatie a pod.) na uliciach v historickej časti mesta,
f)    3,32 eur pre školy, náboženské spoločnosti, Univerzitnú knižnicu v Bratislave a cirkvi s pracoviskom v historickej časti mesta, ak preukážu možnosť  parkovania v garáži (listom vlastníctva alebo nájomnou zmluvou), alebo v dvornom priestore mimo verejného priestranstva (so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, v ktorej sa dvorný priestor nachádza alebo so súhlasom nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v nehnuteľnostiach, v ktorých sa dvorný priestor nachádza, prípadne so súhlasom získaným na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov2), pričom na jedno parkovacie miesto môže byť daný súhlas len pre jedno vozidlo), alebo paušálna suma  727,00 eur na kalendárny rok,
g)    0,03 eura za motorové vozidlo, ktorého držiteľom je občan-držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu a za motorové vozidlo, ktorého držiteľ preukáže starostlivosť o rodinného príslušníka držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, s trvalým pobytom alebo pracoviskom na uliciach v historickej časti mesta, alebo paušálna suma 7,30 eur na kalendárny rok,
_______________________________________
2)     § 14 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení
      neskorších predpisov.                                                        

h)    16,60 eur  za motorové  vozidlo  prepravujúce  účastníkov  sobášneho  obradu, (najviac  pre 3 motorové vozidlá na jeden obrad),
i)    5,00 eur za motorové vozidlo prepravujúce účastníkov krstu a privítania dieťaťa, (najviac pre 3 motorové vozidlá na jeden obrad).
j)    15,00 eur pre právnickú osobu a fyzickú osobu, ktorá prevádzkuje vyhliadkové motorové  vozidlo (výletný vláčik) alebo paušálna suma  3 273,00 eur na kalendárny rok,
k)    15,00 eur za motorové vozidlo, ktoré má udelenú výnimku pre vjazd orgánom Policajného zboru alebo ministerstvom (doručovateľské služby a pod.) alebo paušálna suma 3 273,00 eur na kalendárny rok.
l)    2,70 eur za motorové vozidlo, s ktorým sa na základe zmluvného vzťahu v čase od 06,00 h do 09,00 h zabezpečuje  zásobovanie prevádzok v historickej časti mesta alebo paušálna suma 600,00 eur na kalendárny rok.

Na základe zaplatenej dane sa žiadateľovi o vjazd vydá osobitné oprávnenie, na základe ktorého bude (najskôr nasledujúci deň po vydaní) vpustený do pešej zóny.

Osobitné oprávnenia sa vydávajú v priestoroch Kontaktného pracoviska (prízemie miestneho úradu) na stránkovom pracovisku č. 5.

Kontaktná osoba:
Anna Blašková
E-mail: anna.blaskova@staremesto.sk
Tel. 02/ 59 246 415

 

Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - Fyzická osoba


Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - Právnická osoba