Voľné pouličné aktivity

Kontaktná osoba: Viera Šmotláková – Centrum služieb občanom
Telefón:
02/59 24 64 13
E-mail:
viera.smotlakova@staremesto.sk

 

Podanie žiadostí: Kontaktné pracovisko č.4 - Viera Šmotláková
Telefon:
59 24 64 13
E- mail: viera.smotlakova@staremesto.sk

 

Voľné pouličné aktivity

1. Voľné pouličné aktivity (ďalej len VPA) povoľuje Oddelenie dopravy, životného prostredia a verejného poriadku.

2. Povoleniu registrácie predchádza  podanie žiadosti (tlačivo VPA) najmenej   30 pracovných dní od začatia.
3. Registrácia voľnej pouličnej aktivity (tlačivo R1)

4.- sadzba dane je 1,- € na 1m2 a deň za registrovanú pouličnú aktivitu
- písm. n) § 3 sadzby dane VZN č. 2/2016 z 22. marca 2016 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

5. VZN 6/2012 o voľných pouličných aktivitách v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 25.septembra 2012.