Voľné pracovné miesta

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

 

prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu: odborný referent na referát životného prostredia

 

Termín nástupu: ihneď, prípadne dohodou

 

Kvalifikačné predpoklady:

a) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, so zameraním na ekológiu a environmentalistiku

b) znalosť zákonov v oblasti environmentalistiky a životného prostredia

 

Iné kritéria a požiadavky:

a) ovládanie PC na bežnej úrovni používateľa

b) bezúhonnosť

c) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

d) dobré komunikačné zručnosti

e) spoľahlivosť, samostatnosť, schopnosť tímovej práce

f) prax vo verejnej správe vítaná

 

So žiadosťou o zamestnanie žiadame predložiť:

a) profesijný štruktúrovaný životopis

b) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

c) kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

d) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

e) súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Pozícia je vhodná aj pre absolventa

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava 1 v zalepenej obálke s označením „ odborný referent  na referát ŽP- neotvárať" do  9. októbra 2017 do 13:00  hod.

 

Kontaktná osoba: RNDr. Anna Calpašová, tel. č. 02/59 246 338, 0905 135 894

 

_____________________________________________________________________

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

 

prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu: zdravotná sestra/opatrovateľka do detských jasieľ na Čajkovského ul. č. 2, Bratislava

 

Termín nástupu: 1.11.2017, prípadne dohodou

 

Kvalifikačné predpoklady:

a) Stredná zdravotná škola s maturitou

b) alebo opatrovateľský kurz podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

 

Iné kritéria a požiadavky:

a) bezúhonnosť

b) spoľahlivosť, schopnosť tímovej práce

c) prax v nemocnici na detských oddeleniach alebo v detských jasliach vítaná

 

Profesijný štruktúrovaný životopis posielať na e-mailovú adresu: jaslecajkovskeho1@gmail.com

 

Kontaktná osoba: Marta Rojková

tel. č. +421 905 767 364

www.jaslecajkovskeho.sk

 

________________________________________________________________________

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

 

prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu: vyučená kuchárka do detských jasieľ na Čajkovského ul. č. 2, Bratislava

 

Termín nástupu: 1.11.2017, prípadne dohodou

 

Kvalifikačné predpoklady:

a) vyučená v odbore

 

Iné kritéria a požiadavky:

a) bezúhonnosť

b) spoľahlivosť, schopnosť tímovej práce

c) prax v predškolských zariadeniach vítaná

 

Profesijný štruktúrovaný životopis posielať na e-mailovú adresu: jaslecajkovskeho1@gmail.com

 

Kontaktná osoba: Marta Rojková

tel. č. +421 905 767 364

www.jaslecajkovskeho.sk

 

________________________________________________________________________

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

 

prijme zamestnanca na pracovnú pozíciuvyučená kuchárka do školskej jedálne pri Materskej  škole-Óvoda, Ul. 29. augusta 6  Bratislava

 

Termín nástupu: ihneď                                                         

 

Kvalifikačné predpoklady:

a) vyučená v odbore

 

Iné kritéria a požiadavky:

a) bezúhonnosť

b) spoľahlivosť, schopnosť tímovej práce

c) prax v predškolských zariadeniach vítaná.

 

 Profesijný štruktúrovaný životopis posielať na e-mailovú adresu:   ms29augusta@staremesto.sk

telefonický kontakt: 52968644, 52968041,   alebo  na e-mailovú adresu:    sjkaradzicova@staremesto.sk

telefonický kontakt: 555562959.                                                                           

 

________________________________________________________________________

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

 

prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu: 

pomocnú kuchárku do školskej jedálne pri Materskej  škole-Óvoda, Ul. 29. augusta 6  Bratislava,

Profesijný štruktúrovaný životopis posielať na e-mailovú adresu:   ms29augusta@staremesto.sk,

telefonický kontakt: 52968644, 52968041,   alebo  na e-mailovú adresu: sjkaradzicova@staremesto.sk

telefonický kontakt: 555562959.

 

pomocnú kuchárku do školskej jedálne pri Materskej  škole Gorazdova 6  Bratislava,

profesijný štruktúrovaný životopis posielať na e-mailovú adresu:  msgorazdova@staremesto.sk

telefonický kontakt: 54771017.

 

pomocnú kuchárku do výdajnej školskej jedálne pri Materskej  škole Heydukova 25 Bratislava.

Telefonický kontakt:     Bc. Zuzana Mráziková, 62802012 .

Termín nástupu: ihneď                                                         

 

Kvalifikačné predpoklady pre pracovnú pozíciu pomocná kuchárka:

a) zaučená  v odbore

 

Iné kritéria a požiadavky:

a) bezúhonnosť

b) spoľahlivosť, schopnosť tímovej práce

c) prax v predškolských zariadeniach vítaná