Voľné pracovné miesta

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

 

prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu: odborný referent na referát správnych konaní

 

Termín nástupu: júl 2018, prípadne dohodou

Pracovný pomer na dobu určitú – zastupovanie počas materskej dovolenky

 

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – odbor právo

Požadované znalosti sú najmä v oblasti správneho práva. Orientácia v iných právnych odvetviach vítaná.

 

Iné kritériá a požiadavky:

a) ovládanie PC na užívateľskej úrovni

b) bezúhonnosť

c) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

d) dobré komunikačné zručnosti

e) spoľahlivosť, samostatnosť, schopnosť tímovej práce

f) prax vo verejnej správe vítaná

 

Zameranie – náplň pracovnej činnosti:

- vedenie správneho konania s fyzickými osobami, právnickými osobami, fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie vo vymedzených oblastiach

- riešenie podnetov na začatie priestupkového konania pri porušení všeobecne záväzného nariadenia

- posudzovanie podnetov občanov na ochranu proti zásahu do pokojného stavu (§ 5 Občianskeho zákonníka)

- koordinácia vymáhania uložených povinností prostredníctvom správnej exekúcie

- zastupovanie zamestnávateľa v súdnych konaniach podľa Správneho súdneho poriadku

- koordinácia a zabezpečenie agendy štátneho odborného dozoru podľa cestného zákona

 

 

Základná zložka mzdy:

1241,00 Eur

 

Spolu so žiadosťou o zamestnanie je potrebné predložiť:

a) profesijný štruktúrovaný životopis

b) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

c) kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

d) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

e) súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava 1 v zalepenej obálke s označením „ odborný referent  na referát správnych konaní-neotvárať" v lehote do  15. 06. 2018 do 13:00  hod.

  

Kontaktná osoba: RNDr. Anna Calpašová, tel. č. 02/59 246 338, 0905 135 894

 

_____________________________________________________________________________

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

 

prijme zamestnanca na pracovnú pozíciuvyučená kuchárka do školskej jedálne pri Materskej  škole-Óvoda, Ul. 29. augusta 6  Bratislava

 

Termín nástupu: ihneď                                                         

 

Kvalifikačné predpoklady:

a) vyučená v odbore

 

Iné kritéria a požiadavky:

a) bezúhonnosť

b) spoľahlivosť, schopnosť tímovej práce

c) prax v predškolských zariadeniach vítaná.

 

 Profesijný štruktúrovaný životopis posielať na e-mailovú adresu:   ms29augusta@staremesto.sk

telefonický kontakt: 52968644, 52968041,   alebo  na e-mailovú adresu:    sjkaradzicova@staremesto.sk

telefonický kontakt: 555562959.                                                                           

 

________________________________________________________________________

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

 

prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu: 

pomocnú kuchárku do školskej jedálne pri Materskej  škole-Óvoda, Ul. 29. augusta 6  Bratislava,

Profesijný štruktúrovaný životopis posielať na e-mailovú adresu:   ms29augusta@staremesto.sk,

telefonický kontakt: 52968644, 52968041,   alebo  na e-mailovú adresu: sjkaradzicova@staremesto.sk

telefonický kontakt: 555562959.

 

pomocnú kuchárku do školskej jedálne pri Materskej  škole Gorazdova 6  Bratislava,

profesijný štruktúrovaný životopis posielať na e-mailovú adresu:  msgorazdova@staremesto.sk

telefonický kontakt: 54771017.

 

pomocnú kuchárku do výdajnej školskej jedálne pri Materskej  škole Heydukova 25 Bratislava.

Telefonický kontakt:     Bc. Zuzana Mráziková, 62802012 .

Termín nástupu: ihneď                                                         

 

Kvalifikačné predpoklady pre pracovnú pozíciu pomocná kuchárka:

a) zaučená  v odbore

 

Iné kritéria a požiadavky:

a) bezúhonnosť

b) spoľahlivosť, schopnosť tímovej práce

c) prax v predškolských zariadeniach vítaná