Voľné pracovné miesta

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto hľadá opatrovateľa/ku, zdravotnú sestru/zdravotníckeho asistenta/učiteľku do Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle) -

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto,  Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1

hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu:
opatrovateľ/ka, učiteľka, zdravotná sestra/zdravotnícky asistent do Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)

Miesto výkonu práce: 

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle), Čajkovského 2, Bratislava

Základná zložka mzdy: 716€ + možný osobný príplatok po skúšobnej dobe

Náplň práce:

   Pracuje podľa programu výchovnej práce Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa s prihliadnutím na vek dieťaťa a individuálnych potrieb detí.

  • prijíma a odovzdáva  deti rodičom
  • vykonáva rannú, poobednú rozcvičku s deťmi
  • zabezpečuje správne stolovanie detí
  • učí deti hygienickým návykom
  • oblieka deti, pripravuje deti na pobyt vonku, ukladá deti na spánok
  • pravidelne meria hmotnosť detí a výšku
  • zaznamenáva do denníka všetky zmeny u detí počas dňa
  • vytvára príjemné prostredie pre deti s rodinnou atmosférou

   Bližšie informácie02/592 46 216, 0911 403 577

Druh pracovného pomeru:  pracovný pomer na dobu určitú do 31.12.2019

Požadované vzdelanie: 

a)     úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa zákona č. 448/2008 Z. z., alebo

b)    úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín, alebo 

c)     vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť starostlivosti o dieťa

d)    vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť starostlivosti o dieťa

 

Ďalšie   požiadavky:

  • pozitívny vzťah k deťom, empatia, komunikačné zručnosti
  • prax s deťmi vítaná

Predpokladaný termín nástupu: ihneď/dohodou

 

Žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom *   zaslať na adresu:

    

Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto 
oddelenie sociálnych vecí

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava 1

alebo  mario.lezovic@staremesto.sk

_________________________________________________________________________

*  Týmto ako dotknutá osoba udeľujem MČ BA-Staré Mesto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej BA-Staré Mesto za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia.

    Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.

 

_______________________________________________________________________________

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

prijme zamestnancov na pracovnú pozíciu:  odborný referent

Referát územného plánu, rozvoja a prípravy a koordinácie projektov 

druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú 1 rok

Miesto výkonu práce: Vajanského nábrežie 3, Bratislava

Termín nástupu: 15. september 2018

 

Náplň práce:

· Vypracováva projektové zámery a ostatné podklady pre čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov a ďalších grantov a dotácií

· Vypracováva žiadosti na čerpanie pre čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov a ďalších grantov a dotácií

· Sleduje aktuálne výzvy pre čerpanie NFP z eurofondov, grantov a dotácií,

· Vedie agendu a korešpondenciu podaných a realizovaných projektov financovaných z prostriedkov eurofondov a ďalších grantov a dotácií, sleduje dodržiavanie harmonogramov realizácie projektov

· Spolupracuje a komunikuje s orgánmi štátnej správy pri zabezpečovaní realizácie projektov eurofondov

 

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie:

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti:

anglický jazyk - pokročilý

Počítačové znalosti:

Excel, Word, Outlook

Pozícia vhodná pre absolventa: 

nie

Zvláštne požiadavky: 

· prehľad poskytovania NFP v dotačných schémach, možnostiach čerpania dotácií a

grantov

Osobnostné predpoklady

· ústretovosť

· samostatnosť

· komunikatívnosť

 

 

Základná zložka mzdy:

1650,00 Eur

Spolu so žiadosťou o zamestnanie je potrebné predložiť:

a)       profesijný štuktúrovaný životopis

b)      výpis z registra trestov

c)       čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

d)      súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava 1 v zalepenej obálke s označením samostatný odborný referent–neotvárať“ v lehote do 12. 09.2018 do 13:00 h

 

Kontaktná osoba: Ing. Anton Gábor,

Tel. 02/59 246 256, mobil: 0911 238 713, e-mailová adresa: anton.gabor@staremesto.sk

 

_____________________________________________________________________________

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

prijme zamestnancov na pracovnú pozíciu: informátor – vrátnik

pracovná pozícia spojená s upratovaním

miesto výkonu práce: staromestské centrum kultúry a vzdelávania Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava

termín nástupu: 15. septembra 2018

Požiadavky:

a)       komunikatívnosť

b)      príjemné vystupovanie na verejnosti

c)       samostatnosť

d)      bezúhonnosť

e)      spoľahlivosť

f)        empatia

Zameranie – náplň pracovnej činnosti:

a)       poskytovanie informácií o kultúrnom centre a aktivitách

b)      vedenie evidencie návštevníkov

c)       upratovanie vymedzených priestorov

Základná zložka mzdy:

747,00 Eur

Spolu so žiadosťou o zamestnanie je potrebné predložiť:

a)       Profesijný štuktúrovaný životopis

b)      Výpis z registra trestov

c)       Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

d)      Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava 1 v zalepenej obálke s označením „ informátor-vrátnik, Pistoriho palác –neotvárať“ v lehote do 22.08.2018 do 13:00 h.

Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Janegová, tel. č. 02 59 201 605, mobil: 0911 03 984

e-mail: lubica.janegova@staremesto.sk

 

_____________________________________________________________________________

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

prijme zamestnancov na pracovnú pozíciu: informátor – vrátnik

pracovná pozícia spojená s upratovaním, na skrátený pracovný úväzok

Miesto výkonu práce: Heydukova 25, Bratislava

Termín nástupu: 1. septembra 2018

Požiadavky:

a)       komunikatívnosť

b)      príjemné vystupovanie na verejnosti

c)       samostatnosť

d)      bezúhonnosť

e)      spoľahlivosť

f)        empatia

Zameranie – náplň pracovnej činnosti:

a)       poskytovanie informácií návštevám a ich usmerňovanie v rámci objektu

b)      vybavovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich telefonických hovorov

c)       evidovanie návštev

d)      požičiavanie kľúčov od uzamknutých miestností k tomu oprávneným osobám

e)      uzamykanie vchodových dverí do objektu

f)        upratovanie vymedzených priestorov

Základná zložka mzdy:

555,00 Eur

Spolu so žiadosťou o zamestnanie je potrebné predložiť:

a)       profesijný štuktúrovaný životopis

b)      výpis z registra trestov

c)       čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

d)      súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava 1 v zalepenej obálke s označením „ informátor-vrátnik, Heydukova 25 –neotvárať“ v lehote do 22. 08.2018 do 13:00 h

Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboslava Vasilová tel. č. 02/ 59 246 362, mobil: 0910 853 989

e-mail: luboslava.vasilova@staremesto.sk

 

_____________________________________________________________________________

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

 

prijme zamestnanca na pracovnú pozíciuvyučená kuchárka do školskej jedálne pri Materskej  škole-Óvoda, Ul. 29. augusta 6  Bratislava

 

Termín nástupu: ihneď                                                         

 

Kvalifikačné predpoklady:

a) vyučená v odbore

 

Iné kritéria a požiadavky:

a) bezúhonnosť

b) spoľahlivosť, schopnosť tímovej práce

c) prax v predškolských zariadeniach vítaná.

 

 Profesijný štruktúrovaný životopis posielať na e-mailovú adresu:   ms29augusta@staremesto.sk

telefonický kontakt: 52968644, 52968041,   alebo  na e-mailovú adresu:    sjkaradzicova@staremesto.sk

telefonický kontakt: 555562959.                                                                           

 

________________________________________________________________________

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

 

prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu: 

pomocnú kuchárku do školskej jedálne pri Materskej  škole-Óvoda, Ul. 29. augusta 6  Bratislava,

Profesijný štruktúrovaný životopis posielať na e-mailovú adresu:   ms29augusta@staremesto.sk,

telefonický kontakt: 52968644, 52968041,   alebo  na e-mailovú adresu: sjkaradzicova@staremesto.sk

telefonický kontakt: 555562959.

 

pomocnú kuchárku do školskej jedálne pri Materskej  škole Gorazdova 6  Bratislava,

profesijný štruktúrovaný životopis posielať na e-mailovú adresu:  msgorazdova@staremesto.sk

telefonický kontakt: 54771017.

 

pomocnú kuchárku do výdajnej školskej jedálne pri Materskej  škole Heydukova 25 Bratislava.

Telefonický kontakt:     Bc. Zuzana Mráziková, 62802012 .

Termín nástupu: ihneď                                                         

 

Kvalifikačné predpoklady pre pracovnú pozíciu pomocná kuchárka:

a) zaučená  v odbore

 

Iné kritéria a požiadavky:

a) bezúhonnosť

b) spoľahlivosť, schopnosť tímovej práce

c) prax v predškolských zariadeniach vítaná