Základná škola Hlboká

Adresa:

Základná škola

Hlboká cesta 4

811 04 Bratislava

 

Telefón: 

52 498 776, 0903 436 718

Mail: 

info@zshlboka.sk

elena.uricova@zshlboka.sk

Bližšie informáciehttp://www.zshlboka.edupage.org/

 

Riaditeľ školy: Mgr. Elena Uríčová
Zástupca riaditeľa školy: Mária Ferenčičová

 

Školský rok 2017/2018
Počet tried:            15
Individuálny prístup k nadaným žiakom aj  k žiakom so špecifickými vývinovými poruchami učenia
Školský psychológ

 

Zameranie školy:

Škola je držiteľom medzinárodného certifikátu „Zelená škola“ a certifikátu od UNICEF „Škola priateľská k deťom“.

Poskytujeme vzdelávanie deťom občanov SR hlásiacich sa k nemeckej národnostnej menšine, aj záujemcom. Absolventi školy – možnosť získania – certifikátu stredného stupňa znalosti nemeckého jazyka v spolupráci s Goethe inštitútom. Ostatní žiaci – rozšírené vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka.

 

Projekty: 

 • Aktívne využívanie digitálnych technológií, žiaci majú bezplatný prístup na vzdelávací portál „naučme viac“, „bez kriedy“, Planéta vedomosť, eučenie, „Stroj na jednotky“
 • „Moja prvá škola“ (EDULAB)
 • „Kamil a Emil“
 • Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím elektronického testovania (NÚCM)
 • Využívanie portálu EduPage E-Learning, tvorba lekcií a testov pre žiakov
 • Realizovanie výučby cudzích jazykov metódou CLIL, overovanie v spolupráci s ŠPÚ
 • Jolly Phonics overovanie novej metódy na výuku anglického jazyka v spolupráci s ŠPÚ
 • Týždeň aktívnej angličtiny
 • Týždeň aktívnej nemčiny
 • Aktívna spolupráca s nadáciou Volkswagen Slovakia
 • Čisté hory
 • Záložka do knihy
 • Čitateľský oriešok, Čítame s Osmijankom
 • Recyklohry, zber použitých batérií
 • Týždeň modrého gombíka
 • KOMPARO
 • Zippyho kamaráti
 • Projekt  „Zelená škola“
 • Projekt „Hovorme o jedle“
 • Európa v škole

 

Aktivity školy: 

 • Organizovanie regionálneho kola Matematickej olympiády, Olympiáda v nemeckom jazyku, celoslovenské kolo olympiády v anglickom jazyku
 • Deň otvorených dverí, prijímanie prvákov do stavu žiackeho a cechu školského
 • Besiedky pre rodičov (prezentácia vedomostí a zručností žiakov)
 • Deň matiek (gitarový koncert)
 • Martinstag (lampiónový sprievod)
 • Story night
 • Lesenacht
 • Vianočná akadémia, Blší trh,
 • Žiacka rada (organizovanie súťaží - o najkrajšiu triedu, zber druhotných surovín, separovanie odpadu)
 • Školský mliečny program, Ovocie do škôl
 • Deň dobrovoľníctva
 • Spolupráca so SND - pravidelné návštevy divadelných predstavení
 • Spolupráca s CVČ, SNM, SNG, ÚĽUV, Mestská knižnica, Goethe inštitút
 • Bohatá činnosť v spolupráci s Karpatsko-nemeckým spolkom (Kinderwerkstatt, ŠvP, vzdelávanie učiteľov v SRN)
 • Spolupráca s PdF UK, FF UK, PrF UK pri realizácii praxe budúcich učiteľov
 • Organizovanie ŠvP, výletov, exkurzií doma aj v zahraničí
 • Organizovanie turistických vychádzok , využitím GPS navigácie

 

Aktivity školského klubu: 

 • Plavecký výcvik
 • Základný kurz lyžovania
 • Kurz korčuľovania
 • Realizácia projektov školy

 

Využívanie priestorov budovy školy: 

 • Počítačová učebňa
 • bezdrôtový Wifi router, internet prístupný všade na škole, v každej triede
 • Osem učební s interaktívnou tabuľou, tri s elektronickou katedrou
 • Multimediálna učebňa
 • Spoločenská miestnosť, bývalá kaplnka
 • Školské ihrisko
 • „Záhrada, ktorá učí“
 • Deti poďte k nám (súkromná jazyková škola)
 • S-ZUŠ výtvarný odbor
 • S-ZUŠ hudobný odbor
 • Hip - hop
 • Joga (Iris), Joga a pilates v anglickom jazyku
 • Basketbalový, florbalový krúžok
 • Školská jedáleň (čipový systém)