Základná škola Jelenia

Adresa: 

Jelenia č.16

811 05 Bratislava

 

Telefón:

02/52491093, 0911 469 499

 

E-mail: 

riaditel@zsjeleniaba.edu.sk

ďalšie e-maily: 

admin@zsjeleniaba.edu.sk, jedalen@zsjeleniaba.edu.sk, tajomnik@zsjeleniaba.edu.sk,
zastupca@zsjeleniaba.edu.sk

 

Bližšie informácie:
webová stránka školy – www.zsjeleniaba.edu.sk

 

Riaditeľ školy:          RNDr. Naděžda Točená
Zástupca riaditeľa školy pre primárne vzdelávanie: Mgr. Ivana Kettnerová

Zástupca riaditeľa školy pre nižšie stredné vzdelávanie: Mgr. Petronela Markovicsová

Výchovný poradca:   Mgr. Zuzana Schmidtová 

Školský logopéd:       Mgr. Zuzana Schmidtová, Mgr. Darina Lulčo

Školský psychológ:   Mgr. Monika Mikulič

 

Školský rok: 2017/2018
Počet tried: 20
Individuálny prístup k nadaným žiakom a  k žiakom so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.

 

Zameranie: 

Realizácia školského vzdelávacieho programu s názvom:

ŠANCA, VZDELANIE, KREATIVITA, TOLERANCIA

 

 • skvalitňovanie vyučovacieho proces a vytváranie tvorivej atmosféry pre žiakov aj pedagógov, príhovory aj rozhlasové okienka žiakov prostredníctvom interaktívneho štúdia
 • interaktívne tabule a počítačové učebne
 • titul Fakultná škola PdFUK Bratislava
 • nové formy a metódy práce, projektové vyučovanie
 • úzka spolupráca s rodičmi – škola rodinného typu
 • vytváranie podmienok pre jedinečnú inklúziu v škole
 • povinný predmet obohatenie od 1. ročníka
 • pre žiakov s intelektovým nadaním  „nepovinný predmet“ mosty k poznaniu
 • koučing pre nadaných žiakov
 • predmet región školy pre žiakov 3. a 4. ročníka, v ktorom cez poznanie vlastnej histórie rozvíjame kultúrne a národné hodnoty, vlastenectvo a vedieme žiakov k národnej hrdosti /vychádzky, kvízy/
 • anglický jazyk už od prvého ročníka a na druhom stupni posilnenie z disponibilných hodín
 • matematiku od piateho po siedmy ročník vo všetkých triedach posilňujeme o 1 hodinu /spolu 5h na ročník/
 • prípravné ročníky pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
 • triedy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
 • široká ponuka krúžkov a aktivít
 • výchovný program Tvorivé deti

 

Projekty:

Dlhodobé projekty:

 • Moja família – interaktívna súťaž finančnej gramotnosti
 • ERASMUS+ (Effective Communication - A Successful Future Life)

Krátkodobé projekty:

 • Mladý slovanista – so spolužiakmi na zápasy Európskej ligy
 • Informatická súťaž I- Bobor

 

Aktivity školy:

 • Z projektu Effective Communication - A Successful Future Life v rámci ERASMUS+

aktivity pre našich žiakov pri návšteve partnerských krajín

 • Plníme aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti v súlade s ročným plánom aktivít
 • Privítanie a pasovanie prvákov za žiakov ZŠ Jelenia
 • Škola v prírode pre primárne vzdelávanie
 • Jesenné kreácie a ikebany
 • Mesiac úcty k starším
 • Proforient testovanie pre žiakov 9. ročníkov
 • Mikulášske balíčky
 • Vianočné burza – pečenie perníkov
 • Vianočný bazár
 • Vianočná besiedka
 • Lyžiarsky výcvik
 • Noc v škole
 • Návšteva divadelných predstavení a výchovných koncertov
 • Stretnutie a prednáška pre rodičov žiakov prípravného a prvého ročníka so školskými logopedičkami
 • Futbalová liga žiakov organizovaná žiackou radou
 • Školský stolno-tenisový turnaj
 • Svetový deň výživy
 • Európsky týždeň boja proti drogám
 • Deň vody
 • Deň Zeme
 • Valentínska pošta
 • Deň otvorených dverí
 • Spevácka súťaž – Slávik
 • Besiedka ku dňu matiek
 • Zážitkové učenie v prírode
 • Tradícia netradičných piatkov
 • Rozlúčka so žiakmi 9. ročníka
 • Prezentácia školy v celoplošných denníkoch, prispievanie do detských časopisov
 • Každoročné medailové umiestnenia v súťažiach

 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád v školskom roku 2016/2017:

 • 1. miesto v celoslovenskej súťaži Pohni kostrou – povedz áno športu
 • 2. miesto v celoslovenskej dejepisnej súťaži Záhady Slovenska
 • 3 x 1. miesto na majstrovstvách Slovenska v zápasení vo voľnom štýle
 • 2 x 1. miesto na majstrovstvách Slovenska v zápasení grécko-rímskom štýle
 • 2. miesto v druhej kategórii obvodného kola Šaliansky Maťko
 • 3. miesto v prvej kategórii obvodného kola Šaliansky Maťko
 • 3. miesto v obvodnom kole v súťaži Najkrajšia fašiangova maska
 • 4. miesto v obvodnom kole dejepisnej súťaže Poznaj Európu
 • 5. a 6. miesto v obvodnom kole Biologickej olympiády v kat. D

 

Aktivity školského klubu detí: 

Výstavy  a  súťaže:

 • jesenná výstavka plodov
 • zhotovenie svetlonosov
 • šarkaniáda
 • vianočné ozdoby, pozdravy do klubu dôchodcov
 • vianočný bazár
 • výroba darčekov pre budúcich prvákov
 • výroba pozdravov ku Dňu učiteľov (aj do KD)
 • výroba darčekov ku Dňu matiek, ku Dňu otcov

Besedy a kvízy:

 • Lucia - zvyky a tradície
 • vianočné zvyky a tradície
 • Z rozprávky do rozprávky /Mesiac knihy/
 • veľkonočné zvyky
 • dopravná výchova – kvíz
 • beseda s hasičmi

Kultúrne podujatia:

 • karneval
 • súťaž v speve ľudových piesní
 • vystúpenie s programom v klubu dôchodcov - Nový rok, Deň učiteľov, Deň matiek
 • besiedka pre rodičov ku Dňu matiek a ku Dňu otcov
 • návšteva Bábkového divadla
 • deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci

Športové podujatia:

 • jesenný a jarný trojboj,
 • jesenný a jarný turnaj v pétangue,
 • vychádzka na Partizánsku lúku,
 • štafetový beh,
 • vytrvalostný beh,
 • súťaž v preskoku cez švihadlo,
 • súťaž v hádzaní šípok,
 • futbalový turnaj,
 • branno-športová súťaž,
 • súťaž v bicyklovaní,
 • hravé súťaže /MDD/,
 • prezentácie školy v mateřských školkách,
 • vychádzky 3x týždenne do parku na Račianskom mýte,
 • súťaže v parku na Račianskom mýte,
 • každý mesiac divadelné predstavenia v priestoroch našej školy