Aktuality

19.01.2018
image

Mestská časť bude v piatok pokračovať v odstraňovaní inváznych druhov na pozemkoch vo svojej správe. Ide najmä o stromy druhu Pajaseň žliazkatý. Začneme na uliciach Somolického, Nad lomom. Na budúci týždeň sa bude pokračovať s odstraňovaním pajaseňov v Medickej záhrade, na Šafárikovom námestí, na Kýčerského ulici, na Žižkovej ulici (svah).
Zároveň v piatok odstránime katalpu na Židovskej ulici, na ktorú je z dôvodu jej zlého stavu vydané právoplatné rozhodnutie. 
Náhrada za tieto stromy bude nasledovať na budúci týždeň výsadbou 6 ks brestovcov na Slovanskej ulici. Pajasene nad lomom nahradia dva kusy brestovca, na Židovskú vysadíme dva nové javory. Dva brestovce pribudnú aj na Fajnorovom nábreží a hrab doplníme do stromoradia na Škarniclovej ulici.

Celý článok
19.01.2018
image

Staromestská knižnica pozýva na besedu s PhDr. Petrom Salnerom, DrSc. z Ústavu etnológie SAV pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu. Beseda sa  bude konať 22. januára 2018 o 11.00 hod. v pobočke na Panenskej ul.

Vstup je voľný.

Celý článok
19.01.2018
image

Najlepšie výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka dosiahli piataci z mestskej časti Staré Mesto - obvodu Bratislava I. Staromestské školy tak obhájili minuloročné postavenie na čele rebríčka. Národný ústav certifikovaných meraní hodnotí ich výsledok ako veľmi silne významne lepší ako celoslovenský priemer v teste z matematiky aj zo slovenského jazyka a literatúry.

Zatiaľ čo priemerná úspešnosť v teste z matematiky bola na úrovni 64,7 percenta v Starom Meste sa priemerný výsledok zastavil na čísle 79,1 percenta, teda 14,4 percenta nad celoslovenským priemerom.  O 13,7 percenta prekonali staromestskí piataci ziskom 76,5 percenta aj celoslovenský priemer 62,8 percenta v teste zo slovenského jazyka a literatúry.  „Rád by som sa poďakoval najmä učiteľom staromestských škôl za ich obrovský podiel na kvalite vzdelávania v našej mestskej časti,“ reagoval na výsledky testovania starosta Starého Mesta Radoslav Števčík.

 Mestská časť je zriaďovateľom siedmich základných škôl, ktorým sa snaží kontinuálne zlepšovať materiálne podmienky na ich fungovanie. ,,Deti sú naša budúcnosť a v Starom Meste patrí ich výchova medzi naše priority. V rozpočte na tento rok schválili poslanci zvýšenie výdavkov na vzdelávanie o milión eur. Výrazne sa v tomto zvýšení premieta zvýšenie platov všetkým nepedagogickým zamestnancom materských škôl,“ povedal starosta Radoslav Števčík. 

Celý článok
17.01.2018
image

Mestská časť Bratislava-Staré mesto v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti  (ďalej „VZN“) a v súlade s Koncepciou kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2016 – 2020 schválenou zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uznesením č. 92/2016 zo dňa  28.06.2016 zverejňuje nasledovnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantov z rozpočtu mestskej časti.

Cieľom grantového programu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  pre rok 2018 je reagovať   na potreby mestskej časti a podporovať aktivity jej občanov, zamerať sa na zvyšovanie kvality života obyvateľov mestskej časti –   skultúrnenie životného prostredia v mestskej časti; oživenie verejného priestoru mestskej časti; vytváranie pozitívneho vzťahu k mestskej časti. 

Podrovnosti o podmienkach získania grantu si prečítate tu.

Celý článok
16.01.2018
image

Mestská časť Staré Mesto vyhlásila verejnú obchodnú súťaž na nájom  priestorov po bývalej kaviarni  Propeler na Rázusovom nábreží. Záujemcovia o prevádzkovanie kaviarne či cukrárne však budú musieť splniť aj podmienku na predaj doplnkového tovaru. Rozhodlo o tom miestne zastupiteľstvo koncom minulého roka. O čo ide - vysvetľuje starosta Starého Mesta Radoslav Števčík: „ Budúci nájomca, ktorý vzíde z verejnej súťaže, by mal v priestoroch zabezpečiť aj predaj suvenírov,   informačno  - propagačné materiály hlavného mesta  Bratislavy ako aj Slovenska, ale aj predaj turistickej karty Bratislava Tourist Card. Je to forma aktívnej podpory cestovného ruchu a miesto v bezprostrednej blízkosti osobného prístavu je na to ideálne.“

Záujemcovia o priestory bývalej kaviarne Propeler, ktoré majú plochu takmer 70 metrov štvorcových môžu svoje ponuky zasielať miestnemu úradu do konca januára. Víťaz bude známy do 20.februára. Podrobnejšie informácie o verejnej obchodnej súťaži nájdete tu.

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

19.1.2018

do 04.02.2018

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Značka: 100139479/2018

"DÚ BA - NORA, spol. s r.o. - v likvidácii"

19.1.2018

do 06.02.2018

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. …/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Chalupkova - čistopis 2017

19.1.2018

do 05.02.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3446

"Renáta Bertóková"

19.1.2018

do 05.02.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3439

"Peter Drahovský"

19.1.2018

do 05.02.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3442

"Igor Keller"

19.1.2018

do 06.02.2018

Oznámenie o zámere predať nehnuteľný majetok

"Grôsslingová č. 57 v Bratislave"

19.1.2018

do 05.02.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3438

"Valéria Hlaváčová"

19.1.2018

do 06.02.2018

Oznámenie o zámere prenajať nehnuteľný majetok

"nebytový priestor nachádzajúci sa v budove (Pistoriho palác) na ulici štefánikova č. 25 v...

19.1.2018

do 06.02.2018

Oznámenie o zámere predať nehnuteľný majetok

"parc.č. 10231/7"

19.1.2018

do 06.02.2018

Oznámenie o zámere prenajať nehnuteľný majetok

"nebytový priestor nachádzajúci sa na prízemí bytového domu na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave"

Všetky oznamy