Aktuality

Nepovolených vjazdov a stojacich áut v historickom centre Bratislavy by malo ubudnúť
02.02.2016

Nepovolených vjazdov a stojacich áut v historickom centre Bratislavy by malo ubudnúť. Starosta mestskej časti Staré Mesto Radoslav Števčík vydal rozhodnutie, ktoré precizuje podmienky vjazdov a parkovania v pešej zóne. Týka sa obyvateľov pešej zóny, podnikateľov v historickej časti a zásobovania. V tejto súvislosti sa zvýšia  kompetencie inšpektorov verejného poriadku, ktorí budú kontrolovať platnosť povolení a dodržiavanie ich rozsahu. Intenzívnejšie kontroly prisľúbila aj mestská polícia.

 

V prípade zistenia neplatnosti oprávnenia, zneužitia oprávnenia k vjazdu a zotrvaniu do historickej časti mesta, alebo prekročenia rozsahu vydaného oprávnenia má príslušník mestskej polície alebo inšpektor verejného poriadku právo toto oprávnenie odňať.  Ak sa držiteľ oprávnenia pri vozidle nenachádza, spíšu o svojich zisteniach záznam a tieto zdokumentujú.

Na základe záznamu miestny úrad držiteľa oprávnenia aby od nežiaduceho konania upustil  a upozorní ho, že pri jeho opakovanom zistení bude vyzvaný k vráteniu oprávnenia. V prípade nevrátenia oprávnenia v lehote určenej výzvou, bude evidenčné číslo motorového vozidla, ktorému bol opatrením povolený vjazd, vyškrtnuté zo zoznamu vozidiel s evidovaným povolením vjazdu.

Držiteľovi, ktorému bolo opatrenie odňaté, alebo ktorý bol vyzvaný na jeho vrátenie, je mestská časť oprávnená v príslušnom zdaňovacom období už oprávnenie nevydať.

 

Rozhodnutie starostu sa týka nasledujúcich ulíc v historickej časti mesta:

a)    Michalská, Ventúrska, Sedlárska, Strakova, Kapitulská, Klariská, Na vŕšku, Farská, Prepoštská, Úzka, Rybné námestie, Rudnayovo námestie, Panská, časť Laurinskej od Rybárskej brány po Nedbalovu, Radničná, Rybárska brána, Baštová, Biela, Zelená, severná časť Hviezdoslavovho námestia; s vjazdom a výjazdom v južnej časti Hviezdoslavovho námestia,

b)    Františkánska, Františkánske námestie, Zámočnícka, Hlavné námestie; s vjazdom a výjazdom cez Františkánsku ulicu,

c)    časť Nedbalovej ulice od Klobučníckej po Laurinskú a časť Laurinskej od Nedbalovej po Námestie SNP s vjazdom a výjazdom cez Nedbalovu od Klobučníckej ulice,

d)    dunajská promenáda od Starého mosta po most Lafranconi.

 

Rozhodnutie je účinné od 1. februára t.r. Povolenia na vjazd a parkovanie v pešej zóne vydáva Centrum služieb občanom na Vajanského nábreží 3 v stránkových hodinách.