Aktuality

Obsadzovanie pracovnej pozície/Vedúci finančného oddelenia
12.04.2017

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

vyhlasuje výberové konanie

 

podľa §  zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na obsadenie funkcie – Vedúci oddelenia finančného

 

u zamestnávateľa:

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava

 

Kvalifikačné predpoklady:

-          vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického zamerania

 

Ďalšie požiadavky a kritéria:

-          prax v oblasti ekonomiky, rozpočtovníctva, financií minimálne 5 rokov

-          prax vo verejnej alebo štátnej správe v oblasti financií výhodou

-          riadiaca prax minimálne 3 roky

-          znalosť právnych predpisov a legislatívy v oblasti ekonomiky a financií vo verejnej správe

-          tvorba a pripomienkovanie predpisov v danej oblasti

-          bezúhonnosť

-          znalosti MS Office

-          spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

-          zdravotná spôsobilosť

-          organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita.

Zoznam požadovaných listín a dokladov:

-          profesijný štruktúrovaný životopis (musí  obsahovať e-mailovú adresu a telefonický kontakt)

-          výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

-          overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

-          čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

-          čestné vyhlásenie, že všetky údaje sú pravdivé

-          písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov pre účely výberového konania.

 

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov môže mať za následok vylúčenie z výberového konania. Obsadzovaná funkcia nie je vhodná pre absolventa školy.

 

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi, doručte osobne alebo zašlite poštou do podateľne  Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava, v zalepenej obálke s označením „VK vedúci oddelenia finančného – neotvárať“ do 3. mája 2017 do 12:00 hod. Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované.