Aktuality

Prihlášky predajcov na „STAROMESTSKÉ VEĽKONOČNÉ TRHY 2013“
04.03.2013

Veľkonočné trhy organizuje mestská časť Bratislava-Staré Mesto v duchu ľudovo-umeleckých tradícií a remesiel. Každý záujemca o predaj musí poslať prihlášku, ktorá obsahuje údaje podľa vzoru (prihlášku je možné nájsť tu). 

 

Prihlášky je potrebné zaslať na e-mailovú adresu: dominik.juhasz@staremesto.sk alebo poštou na adresu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava. Termín uzávierky prihlášok je do 20. marca 2013. Potvrdenie prihlášky a pridelenie trhového miesta bude oznámené tel. číslo alebo e-mailovú adresu uvedené záujemcom.

 

Predajca, ktorý má záujem predávať od 23. 3. 2013, musí disponovať vlastným remeselným stánkom. Od 24. 3. 2013 poskytne predajcom remeselné stánky mestská časť. Sadza dane za užívanie verejného priestranstva za umiestnenie ambulantného stánkového predajného zariadenia za jeden predajný stánok predstavuje 6 eur/ deň. Doplňujúce informácie na tel. č.: 0907 798 307.