Aktuality

Stredoeurópska nadácia vyhlasuje prvú grantovú výzvu programu Dunajský fond
21.01.2016

Stredoeurópska nadácia v rámci svojho nadačného programu Dunajský fond vyhlasuje s podporou Nadácie VÚB/VÚB Banky a spoločnosti SLOVNAFT,a.s.,prvú grantovú výzvu Dunajského fondu, v ktorej bude rozdelenásuma v maximálnej výške 30 000 eur.Výzva je zameraná na finančnú podporu verejnoprospešných projektova kultiváciu verejne prístupných priestranstiev v okolí slovenského toku Dunaja, vrátane Malého Dunaja.

O grant sa môžu uchádzať neziskové organizácie s ucelenými projektmi alebo aj čiastkovýmiaktivitami, ktoré sú súčasťou ich dlhodobejšíchprojektov. Projekty musia napĺňaťniektorý z týchto cieľov Charty Dunajského fondu: bližší kontakt s riekou; bohatší život na rieke (vrátane prírodných hodnôt);plynulejší a príjemnejší pohyb pri/na rieke; spojenie prostredníctvom rieky so susedmi a ďalšími štátmi/sídelnými celkami.

Termín pre podávanie žiadostí je 29. február 2016. Podrobné podmienky grantovej výzvy a formuláre je možné nájsť na webovej stránke www.dunajskyfond.sk.

Grantové žiadosti vyhodnotíodborná porota, pozostávajúca z členov Kruhu poradcov Dunajského fondu, ktorý tvoria osobnosti pôsobiace v urbanizme, architektúre, environmentálnej oblasti, ako aj osobnosti podieľajúce sa na tvorbe podujatí mestského a komunitného života a športovo-rekreačnýchaktivít na rieke. Konkrétnu výšku podpory úspešných žiadostíbude schvaľovať Správna rada Stredoeurópskej nadácie.Zoznam úspešných žiadateľov bude známy do 15. apríla 2016.

Stredoeurópska nadácia predstavila svoj nadačný program Dunajský fond v septembri 2015 na otváracom 1. Fóre Dunajského fondus podporou partnerov spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Bratislavského samosprávneho kraja, Hlavného mesta SR Bratislavy a Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.Dunajský fond je otvorenou neziskovou platformou, ktorá združuje finančné, nefinančné a ľudské zdroje pre rozvoj verejnoprospešných aktivít a verejne prístupných priestranstiev v okolí slovenského toku Dunaja, vrátane Malého Dunaja. Po realizovanej prvej výzve plánuje Stredoeurópska nadácia vyhlásiť v spolupráci s prispievateľmi Dunajského fondu ďalšiu grantovú výzvu.

 

Kontakt:

Stredoeurópska nadácia

www.dunajskyfond.sk

cef@cef.sk