Aktuality

Lokalita:

15.12.2017
ilustracny obrazok

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto si dovoľuje oznámiť obyvateľom Starého Mesta, že v mesiacoch december 2017/január 2018 bude na pozemkoch v správe mestskej časti v zmysle § 7b zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), odstraňovať invázne druhy stromov a zároveň zabezpečovať, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu na daných pozemkoch.

Celý článok
15.12.2017
ilustracny obrazok

V Centre pre deti a mládež na Blumentálskej 10/a ocenila riaditeľka knižnice najaktívnejších čitateľov za rok 2017.
Z dospelých čitateľov získali ocenenie:
Ing. Ružena Fegyveresová – centrálna knižnica na Blumentálskej
Darina Juričkovičová – pobočka na Panenskej
Darina Bolgáčová – pobočka na Karadžičovej
Mgr. Emília Búciová – pobočka na Záhrebskej
MUDr. Olena Malovaná – pobočka na Západnom rade

Najaktívnejšími detskými čitateľmi za rok 2017 sú:
Daniel Deák – centrálna knižnica na Blumentálskej
Laura Andorová – pobočka na Karadžičovej
Izabela Borra – pobočka na Záhrebskej
Martina Adamková – pobočka na Západnom rade

Absolútnou víťazkou za rok 2017 sa stala Darina Juričkovičová s počtom 210 prečítaných kníh.
Všetkým srdečne blahoželáme. 

Celý článok
15.12.2017
ilustracny obrazok

Staromestská knižnica po štrnásty raz udelila výročné ocenenie Rad Bobríka - knihovníka za nezištnú pomoc a podporu jej aktivít v roku 2017 šiestim laureátom. Ocenenie získali: PaedDr. Mária Čunderlíková z Centra Memory, n. o. za dlhoročnú  spoluprácu pri organizovaní podujatí pri príležitosti Týždňa mozgu a Svetového mesiaca Alzheimerovej choroby, Lýdia Kolembusová a Jarmila Glatzová z Poštovej banky, a.s. za lektorovanie a finančnú podporu cyklu vzdelávacích podujatí Ostrov pokladov, Mgr. Zita Drinková, učiteľka Základnej školy na Dubovej ul., Viera Pešková, učiteľka Materskej školy na Karadžičovej ul., Mgr. Zuzana Stankovianska, zástupkyňa riaditeľa Základnej školy na Vazovovej 4 za dlhoročnú spoluprácu pri organizovaní podujatí na podporu čítania a rozvoja čitateľskej gramotnosti, dobrovoľníčka Jarmila Krčmárová za pomoc pri prevádzke letnej čitárne v Medickej záhrade
Výročné ocenenia tohtoročným laureátom odovzdal starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Radoslav Števčík.
Ďakujeme za priazeň a podporu.

Celý článok
13.12.2017
ilustracny obrazok

Vláda SR dnes rozhodla o poskytnutí 13 miliónov eur hlavnému mestu Bratislave na opravu komunikácií. Z tejto sumy dostane mestská časť Staré Mesto jeden milión eur a dva milióny eur jej schválili ako návratnú finančnú výpomoc. ,,Som veľmi rád, že vláda vypočula naše opakované žiadosti a pomôže samospráve v Bratislave. Staré Mesto je jedinečné tým, že na jeho území sídli väčšina ústredných orgánov štátu, veľvyslanectvá a odohráva sa tu aj gro cestovného ruchu. Máme dlh voči tomuto mestu a jeho obyvateľom, keď sa do opravy ulíc dlhé roky neinvestovalo. Podľa pasportu, ktorý sme si dali urobiť, by sme na opravu všetkých ulíc potrebovali jednorazovo sumu okolo 24 miliónov. Včera sme schválili rozpočet mestskej časti, v ktorom je na opravu komunikácií vyčlenených pol milióna eur, čo zodpovedá sume, ktorú dokážeme dať zo svojho rozpočtu. Samozrejme, že sme nečakali na vládu a cesty posledné tri roky opravujem na hranici svojich možností,“ povedal starosta Starého Mesta Radoslav Števčík.

 

Celý článok
11.12.2017
ilustracny obrazok

Poslanci Miestneho zastupiteľstva v Starom Meste sa zídu na zasadnutí dňa 12.decembra od 9,00 hod v Staromestskej sieni na Vajanského nábreží 3. Viac o návrhu programu sa dočítate tu.

Celý článok
11.12.2017
ilustracny obrazok

S pozitívnym ohlasom občanov sa stretol zber a odvoz orezaných konárov stromov a kríkov zo staromestských domácností. Túto jeseň Miestny úrad Staré Mesto vyzbieral 87 530 kg takéhoto bioodpadu, čo predstavuje až 1 600 modvezeného odpadu zo 150 staromestských ulíc.

Zber a odvoz orezaných drevín treba nahlasovať vopred na adrese: martin.cillik@staremesto.sk alebo volať 02/59426333.

Nakoľko záujem o túto službu bol opäť veľký, budeme v tejto aktivite pokračovať aj naďalej, pričom ďalšie kolo zberu je naplánované na jar 2018. Presné termíny oznámime na našom webe: www.staremesto.sk. 

Celý článok
08.12.2017
ilustracny obrazok

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu: upratovačka

miesto výkonu práce: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, Bratislava

Termín nástupu: ihneď, prípadne dohodou

Požiadavky:

a) bezúhonnosť

b) spoľahlivosť

c) praktické skúsenosti s výkonom práce

Kontaktná osoba:

Iveta Šidová

Tel. +421 2 59 246 272, 0903 485 174

e-mailová adresa: iveta.sidova@staremesto.sk

Celý článok
08.12.2017
ilustracny obrazok

Štvrť okolo Panenskej ulice sa môže zmeniť na príjemnejšie miesto pre jej obyvateľov a návštevníkov. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto spolu s občianskym združením Punkt už niekoľko mesiacov pracujú na procese zapojenia verejnosti do plánovania zóny Panenská a okolie, ktorý poslúži ako podklad k vytvoreniu Manuálu verejných priestorov. Výsledky mapovania predstavia 13.decembra.


 


Celý článok
04.12.2017
ilustracny obrazok

Na príchod Mikuláša sa deti môžu tešiť v stredu 6.decembra od 15,30 hod na Hviezdoslavovom námestí. Pre deti je pripravený bohatý program. Tešíme sa na Vás!

Celý článok
04.12.2017
ilustracny obrazok

Na Staromestskom adventnom venci, pred sochou P. O. Hviezdoslava, sa v nedeľu rozžiarila prvá adventná svieca. Zažali ju spolu starosta Starého Mesta Radoslav Števčík a otec biskup mons. Jozef Haľko. ,,To svetlo predstavuje lásku, ktorá je medzi nami. Bol by som rád, keby sme to svetlo preniesli do našich životov, aby advent bol naozaj zamením očakávania šťastnej chvíle," povedal starosta Starého Mesta Radoslav Števčík. Biskup Jozef Haľko stručne priblížil históriu adventného venca. ,,Vznikol na to, aby si deti v sirotínci uvedomili, že v advente máme veci prežívať už vtedy, keď sme darom jeden pre druhého," povedal biskup Jozef Haľko.

Celý článok
30.11.2017
ilustracny obrazok

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto sa tento rok úspešne zapojila do dotačnej schémy Bratislavského samosprávneho kraja na podporu športu a mládeže 2017 , vďaka čomu sa nám podarilo získať finančné prostriedky na obnovu futbalového miniihriska v areáli Základnej školy Mudroňova 83. Hracie a športové plochy prechádzajú pravidelnou údržbou, no i napriek tomu bolo nevyhnutné zabezpečiť  výmenu hracej plochy, ktorá sa postupom rokov opotrebovala. Konkrétne výmenou prešiel trávnatý povrch, ostatné príslušenstvo ihriska, ako napríklad mantinely a siete ostali vzhľadom na dobrý stav bez zmeny. Ihrisko s novým umelým trávnatým povrchom bude využívané  žiakmi školy v rámci vyučovania, krúžkov, školskej družiny, ako aj obyvateľmi okolitej komunity a taktiež pri pravidelnom organizovaní  súťaží OK BA I. v malom futbale.

Celý článok
30.11.2017
ilustracny obrazok

Mestská časť od 20.11.2017 zriaďuje nepretržitú dispečerskú službu na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií v správe MČ. Kontakt na dispečing 09 14 222 055

Celý článok
30.11.2017
ilustracny obrazok

Z dôvovdu plánovanej opravy verejného vodovodu bude dňa 7.decembra od 10.hodiny do 12.. hodiny odstavená v časti Révovej ulice voda. Prosíme obyvateľov, aby si pripravili primerané zásoby vody. Za pochopenie ďakujeme. 

Celý článok
29.11.2017
ilustracny obrazok

V súčasnosti sa dostávajú do záveru práce na novej Koncepcii rozvoja mestských lesov v Bratislave, ktorá by mala byť odovzdaná do konca roku 2017. Na príprave tejto koncepcie sa zúčastňuje tím odborníkov, ale zapojiť sa môže aj širšia verejnosť prostredníctvom ankety a verejného stretnutia.

Podľa prvých výsledkov ankety, zameranej na získanie podnetov je temer jedna štvrtina návštevníkov zo Starého Mesta.

Celý článok
28.11.2017
ilustracny obrazok

Ako si plánovať finančný rozpočet  v rodine?  Viete, aká  je spotreba Vašej domácností a ako ju regulovať ? Aké sú príležitosti a hrozby vo vzťahu k spotrebe domácnosti?  Je potrebná finančná rezerva? A ako ju vytvoriť a udržať .... ? 

Na tieto a ďalšie otázky Vám zodpovie prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD. z Ekonomickej univerzity v Bratislave vo svojej prednáške dňa 29. novembra 2017 o 10.00 hod.  pod názvom „Ekonomická funkcia rodiny v modernej spoločnosti – význam finančného plánovania v rodine“.

Prednáška, organizovaná v rámci cyklu finančného vzdelávania pre seniorov, sa uskutoční v Dennom centre pre seniorov na Heydukovej 25 v Bratislave.

Celý článok
28.11.2017
ilustracny obrazok

Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, oddelenie sociálnych vecí oznamuje, že stravné lístky pre dôchodcov na ZŠ Dubová sa budú od decembra 2017 predávať len v Staromestskom centre kultúry a vzdelávania GAŠTANOVÁ 19. Avšak nové žiadosti na rok 2018 aj s rozhodnutím o výške dôchodku treba v januári 2018 doručiť na oddelenie sociálnych vecí.

Celý článok
27.11.2017
ilustracny obrazok

Stromček už svieti a STAROMESTSKÉ VIANOČNÉ TRHY sú už v plnom prúde. Až do 23. decembra je pre všetkých návštevníkov a obyvateľov pripravený zaujímavý program, hudba, detské aktivity, klzisko, dobré jedlo a najmä - pravá nefalšovaná vianočná atmosféra. Každú adventnú nedeľu o 18.00 starosta Radoslav Števčík rozsvieti sviecu na veľkom adventnom venci priamo na námestí. 

Celý článok
23.11.2017
ilustracny obrazok

Mestská časť Staré Mesto opraví schody medzi Langsfeldovou a Jánošíkovou ulicou. Staré, poškodené asfaltové a betónové povrchy nahradia schodiskové stupne vo farbe granitového čadiča a na podesty sa použije grafitová dlažba Klasico, ktorú používa mestská časť na opravu chodníkov. ,,Vzhľadom na kopcovitý ráz niektorých častí Starého Mesta sú ulice poprepájané schodiskami. Som rád, že sme tento rok dokázali opraviť dvanásť schodísk,“ povedal starosta Starého Mesta Radoslav Števčík. Celkom je v mestskej časti takýchto vonkajších schodísk päťdesiatpäť a približne polovica z nich naliehavo potrebovala opravu. ,,Verím, že ak v nasadenom tempe vydržíme, budeme mať na budúci rok všetky schodiská bezpečné,“ dodáva starosta Radoslav Števčík.

Celý článok
21.11.2017
ilustracny obrazok

S finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa Školská jedáleň pri ZŠ Dubová 1 v Bratislave mohla zapojiť do projektu  „Zdravie na tanieri 2017“.  Získané finančné prostriedky boli využité v rámci akcie „Kvalitné stravovanie = zdravý život pre naše deti“,  ktorej cieľom bola propagácia zdravej výživy, prevencia obezity, a to motiváciou detí a žiakov k zmene stravovacích návykov s podporou využitia regionálnych potravinárskych produktov a sprievodnými aktivitami (prednášky, športová olympiáda, jablková burza a iné).

Celý článok
20.11.2017
ilustracny obrazok

STAROMESTSKÉ VIANOČNÉ TRHY na Hviezdoslavovom námestí začínajú už tento piatok,  24. novembra.

Slávnostne ich otvoríme o 18.00 na Hviezdoslavovom námestí príhovorom starostu Starého Mesta, Radoslava Števčíka.

Celý článok
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 100 ] ďalej » na koniec »»