Úradná tabuľa


Verejná vyhláška

Sekcia: Životné prostredie, zeleň
Zverejnené: 10.07.2018 – 26.07.2018
Značka: 8150/30440/2018/DŽV/Cho
Popis: "o začatí správneho konania vo veci podania spoločnosti Spoločenstvo-Janáčkova 4, 6, so sídlom Janáčkova 4, 811 08 Bratislava - žiadosti o vydanie súhlasu na výrub stromu rastúceho na pozemku parc. č. 8720/3 v k. ú. Staré Mesto, Janáčkova ulica"
Prílohy: