VZN

Sekcia:     Stav:

o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/2014 o pešej zóne

Platné

ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2014, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach

Platné

o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Platné

o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov

Platné

ktorým sa vydáva Požiarny poriadok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach

Zrušené
VZN 1/2015

o zachovaní vlastníctva majetku

Platné

o pešej zóne

Zrušené
VZN 2/2015

o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o ochrane nefajčiarov

Platné

o nájme bytov

Platné

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o ochrane nefajčiarov

Zrušené
VZN 1/2014

ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice a príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 11 ] ďalej » na koniec »»