VZN

Sekcia:     Stav:

o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva  na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Platné

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb

Platné

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 13/2013 o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o umiestňovaní volebných plagátov

Platné

o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda

Platné

ktorým sa zriaďuje Materská škola, Brnianska ul. č. 47, 811 04 Bratislava

Platné

o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné

ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2011 z 13. septembra 2011 o poskytovaní prepravnej služby

Platné

ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2015 o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov

Platné

ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2013 o výške úhrad, spôsobe určenia platenia úhrad za poskytovanie sociálnej služby na podporu rodiny s deťmi

Platné
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 3 ] ďalej » na koniec »»