VZN » 8/2016

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda