Aktuality

09.04.2020
image

Kvetinové záhony, kvalitná dlažba namiesto asfaltu, funkčné a zároveň vzhľadovo atraktívne lavičky spevňujúce svah – to sú hlavné atribúty nového Pocket Parku na Židovskej ulici a jeho bezprostredného okolia. K projektu, ktorým na dotačnú výzvu Bratislavského samosprávneho kraja úspešne zareagovalo Staré Mesto, sa neskôr pridalo aj Hlavné mesto, výsledok je teda dôkazom úspešnej spolupráce troch samospráv.

Celý článok
09.04.2020
image

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto pokračuje v realizácii zámeru vytvorenia Spojenej školy Vazovova, ktorú spolu s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) predstavila v septembri 2019. Na projekte sa výraznou mierou podieľal poradca pre školstvo BSK Branislav Gröhling, ktorý sa v marci stal ministrom školstva. Dnes Staré Mesto zverejnilo na Úradnej tabuli návrh VZN, občania ho môžu pripomienkovať do 21. apríla.

Celý článok
08.04.2020
image

Po Veľkonočných sviatkoch, 14. apríla, spúšťame miestny úrad zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu  (BRO) –konárov zo stromov a kríkov - od obyvateľov Starého Mesta. Služba je určená len pre fyzické osoby, záujemcovia sa musia nahlásiť aspoň štyri dni vopred pred začiatkom trasy, na ktorej sa nachádza ich ulica.

Celý článok
07.04.2020
image

Príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole za mesiac apríl uhrádzať netreba, nespotrebovaná časť marcových poplatkov bude rodičom vrátená na konco školského roka. 

Celý článok
07.04.2020
image

Vláda rozhodla o rozšírení núdzového stavu obmedzením slobody pohybu zákazom vychádzania. Platí od polnoci 8. apríla (00.00 h.) do 13. apríla (23.59 h).

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

9.4.2020

do 28.04.2020

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ....../2020, ktorým sa zrušuje Základná škola, Vazovova č. 4, 811 07 Bratislava

9.4.2020

do 27.04.2020

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 17003

"Stanislav Kucek"

9.4.2020

do 27.04.2020

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 17000

"Július Tégláš"

9.4.2020

do 27.04.2020

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 17001

"Dagmar Mikuličová"

9.4.2020

do 28.04.2020

Oznámenie o zámere prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa

"byt č. 8 o výmere 114,87 m2, nachádzajúci sa na 3. poschodí bytového domu na Tallerovej 5"

9.4.2020

do 28.04.2020

Oznámenie o zámere prenajať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

"pozemky registra C parc. č. 10196/1 záhrada vo výmere 93m2 a parc. č. 10196/2 záhrada vo výmere...

9.4.2020

do 28.04.2020

Oznámenie o zámere prenajať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

"časť pozemku registra C parc. č. 3463 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 133,50 m2 z celkovej...

8.4.2020

do 24.04.2020

Rozhodnutie

Značka: 2356/16630/2020/STA/Škr

"Nadstavba bytového domu, Palisády 53"

8.4.2020

do 27.04.2020

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 16916

"Ing. Marián Podmajerský"

8.4.2020

do 27.04.2020

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 16917

"PharmDr. Jana Praščáková"

Všetky oznamy