Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Školstvo

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Materské školy

Na území mestskej časti sa v súčasnosti nachádza 19 materských škôl, 14 materských škôl bez právnej subjektivity, 2 materské školy s právnou subjektivitou a 3 materské školy ako súčasť právneho subjektu ZŠ s MŠ.

Zoznam materských škôl v Starom Meste:

Materská škola Beskydská

Materská škola Dubová (sídlo Brnianska 47)

Materská škola Búdková

Materská škola Ferienčíkova

Materská škola Gorazdova

Materská škola Grösslingová (súčasť právneho subjektu ZŠ s MŠ M. R. Štefánika)

Materská škola Heydukova

Materská škola Javorinská

Materská škola Karadžičova

Materská škola Kuzmányho

Materská škola Malá

Materská škola Myjavská

Materská škola Škarniclova (sídlo Podjavorinskej 1)

Materská škola Špitálska

Materská škola Tabaková

Materská škola Vazovova

Materská škola - Óvoda 29.augusta

Materská škola Šulekova (s právnou subjektivitou)

Materská škola Timravina (s právnou subjektivitou) 

  

Ako zabezpečím miesto svojmu dieťaťu v škôlke v Starom Meste? 

Podmienky prijatia:

  • Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. 
  • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
  • Žiadosť sa podáva na formulári vytvorenom materskou školou alebo vo forme ručne napísanej žiadosti.
  • Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti vo veku 5 rokov, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.
  • Dieťa možno podľa kapacitných možností materskej školy prijať na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka.

 

Funguje v Starom Meste materské centrum?

Mestská časť môže podporiť kluby alebo centrá bezplatným poskytnutím priestoru vo svojich základných školách, prípadne dotáciou. V mestskej časti aktuálne funguje jediné takéto centrum - Rodinné centrum Prešporkovo. Vzniklo v marci 2005 a pôsobí na Heydukovej 25. Viac informácií o podujatiach a kontakty: www.presporkovo.sk, tel: 0904927425, štatutár: Mgr. Lenka Černáková, email: info@presporkovo.sk.

 

Základné školy

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto je zriaďovateľom siedmich základných škôl, z ktorých tri sú základné školy s materskými školami.

Zoznam základných škôl v Starom Meste: 

Základná škola s materskou školou, Dubová

Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika, Grösslingová

Základná škola, Hlboká cesta

Základná škola Dr. Ivana Dérera, Jelenia

Základná škola, Mudroňova

Základná škola s materskou školou Milana Hodžu, Škarniclova

Základná škola, Vazovova

Môžem si vybrať, do ktorej školy dieťa zapíšem?

Rodičia majú právo zapísať dieťa do školy, ktorú preferujú. Ak by ho tam však nezobrali, majú nárok na školu v obvode, kde patrí na základe trvalého pobytu. Riaditeľ spádovej školy je totiž povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka. Z dôvodu, že rodič nemá istotu, či jeho dieťa bude prijaté do preferovanej školy, odporúčame, aby bolo dieťa zapísané aj v spádovej škole.

Ako zistím, do ktorej školy patrí moje dieťa?

Mestská časť Staré Mesto vydala VZN o určení školských obvodov základných škôl a základných škôl s materskými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Kliknutím na odkaz zistíte, do ktorej staromestskej základnej školy dieťa vzhľadom na adresu trvalého bydliska patrí VZN 3/2024

Preskočiť na obsah