Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Životné prostredie

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Mestská časť sa stará o plochy verejnej zelene v jej vlastníctve a tiež o tie, ktoré jej zverilo do starostlivosti hlavné mesto SR Bratislava.

Na území mestskej časti je prevažne zeleň pozdĺž komunikácií III. a IV. triedy, parková zeleň, ďalej vo vnútroblokoch (priestor obkolesený obytnými domami) a v areáloch základných a materských škôl, detských jaslí a zariadení pre seniorov.

Prenesený výkon štátnej správy vo veci ochrany drevín v prvom stupni ochrany zabezpečuje oddelenie preneseného výkonu štátnej správy ochrany prírody. 

Starostlivosť o stromy a kríky zabezpečuje taktiež referát správy zelene a verejných priestorov patriaci do oddelenia starostlivosti o životné prostredie. Takisto vytvára pre obyvateľov mestskej časti podmienky na separovaný zber (papier, sklo, plasty), zber biologického odpadu (štiepkovanie), elektroodpadu v spolupráci s odborne spôsobilými firmami a nebezpečného odpadu v spolupráci s magistrátom.

Kontaktná emailová adresa: zivotne@staremesto.sk

Preskočiť na obsah