Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Náležitosti súvisiace so sobášom vybavuje Matričný úrad.

Matrika - otváracie hodiny

Pondelok:

08.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 

Streda:

08.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00

Medená ulica č. 2 (vchod z ulice), 811 02 Bratislava

e-mail: matrika@staremesto.sk

Čo potrebujem k uzavretiu manželstva?

 • rodný list
 • platný občiansky preukaz
 • pri rozvedených snúbencoch právoplatný rozsudok o rozvode
 • pri ovdovelých snúbencoch úmrtný list alebo právoplatné rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho

Čo potrebujem k uzavretiu manželstva s cudzinkou/cudzincom?

 • rodný list
 • doklad totožnosti
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o trvalom pobyte
 • potvrdenie o osobnom stave (slobodná/ý, rozvedená/ý, vdova/vdovec)
 • rozvedená/ý právoplatný rozsudok o rozvode
 • vdova/vdovec úmrtný list

Aké doklady vydané v cudzine platia na území SR?

 • potvrdenie o osobnom stave, nie staršie ako 6 mesiacov ku dňu uzavretia manželstva (ak je v doklade stanovená kratšia doba platnosti, platí kratšia)
 • ostatné štáty - overený originál dokladu formou APOSTILLE (ak s týmto štátom nemá SR Zmluvu o právnej pomoci)
 • ostatné štáty - doklad zo štátov, ktoré nepodpísali Haagsky dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia, musí byť superlegalizovaný (potvrdený Ministerstvom zahraničných vecí daného štátu a následne Veľvyslanectvom SR v danom štáte)
 • preklad dokladu /originálu/ do slovenského jazyka (slovenským súdnym prekladateľom)

Koľko zaplatím za miestnosť? 

Zichyho palác v sobotu:

 • aspoň jedna osoba zo sobášeného páru je Staromešťan/ka  - 100 eur 
 • Staromešťan/ka a cudzinec/ka - 200 eur
 • snúbenci bez trvalého pobytu v MČ Bratislava-Staré Mesto - 230 eur
 • snúbenec/ka bez pobytu v MČ Bratislava-Staré Mesto a cudzinec/ka - 300 eur
 • dvaja cudzinci - 480 eur
 • snúbenci bez trvalého pobytu v SR - 480 eur 

Zichyho palác cez pracovný týždeň:

 • aspoň jedna osoba zo sobášeného páru je Staromešťan/ka - 230 eur
 • Staromešťan/ka a cudzinec/ka - 330 eur
 • snúbenci bez trvalého pobytu v MČ Bratislava-Staré Mesto - 260 eur
 • snúbenec/ka bez pobytu v MČ Bratislava-Staré Mesto a cudzinec/ka - 330 eur
 • dvaja cudzinci - 510 eur
 • snúbenci bez trvalého pobytu v SR 510 eur 

Sobášny obrad v sobotu na inom vhodnom mieste:

 • aspoň jedna osoba zo sobášeného páru je Staromešťan/ka - 350 eur
 • Staromešťan/ka a cudzinec/ka - 450 eur
 • snúbenci bez trvalého pobytu v MČ Bratislava-Staré Mesto - 380 eur
 • snúbenec/ka bez pobytu v MČ Bratislava-Staré Mesto a cudzinec/ka - 450 eur
 • dvaja cudzinci - 630 eur
 • snúbenci bez trvalého pobytu v SR - 630 eur 

Sobášny obrad cez pracovný týždeň na inom vhodnom mieste:

 • aspoň jedna osoba zo sobášeného páru je Staromešťan/ka - 380 eur
 • Staromešťan/ka a cudzinec/ka - 480 eur
 • snúbenci bez trvalého pobytu v MČ Bratislava-Staré Mesto - 410 eur
 • snúbenec/ka bez pobytu v MČ Bratislava-Staré Mesto a cudzinec/ka - 480 eur
 • dvaja cudzinci - 660 eur
 • snúbenci bez trvalého pobytu v SR 660 eur 

Kto ma bude sobášiť? 

Sobášiť vás bude poslankyňa alebo poslanec MČ Bratislava-Staré Mesto, ktorá/ý má oprávnenie na vykonávanie sobášnych obradov Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.


Kde v Starom Meste môžem mať obrad?

Stanovená sobášna sieň MČ Bratislava-Staré Mesto je Zichyho palác na Ventúrskej 9, ktorá má kapacitu cca 100 osôb. Stanovený sobášny deň je sobota.

Ine vhodné miesta na sobáš (na území MČ Bratislava-Staré Mesto), ktoré si snúbenci na vlastné náklady môžu vybrať sú:

 • Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca (sobáši len sa len 1x v mesiaci podľa vopred stanovených termínov Magistrátom)
 • Mirbachov palác
 • Pálffyho palác
 • Dom Albrechtovcov
 • Hotel Beigli
 • Galéria Nedbalka
 • lode pevne ukotvené na strane MČ Bratislava-Staré Mesto

Kedy môžem mať svadbu?

Sobášne obrady sa robia len počas bežných pracovných dní a v sobotu. Sobášenie nie je možné v deň štátneho sviatku a v nedeľu, ale ani vtedy, ak to kapacitné dôvody úradu nedovolia. 

Kedy dostanem sobášny list?

Sobášny list dostanete hneď po sobášnom obrade.
Cudzinci, štátni občania niektorej z krajín EÚ môžu požiadať o vystavenie sobášneho listu s štandardným viacjazyčným formulárom s prekladom do domovského jazyka za poplatok 14 eur.

Kto mi vystaví sobášny list, ak som uzavrel/a manželstvo v cudzine?

Uzavretie manželstva štátneho občana SR, ktoré nastalo v cudzine sa zapisuje do osobitnej matriky. Vedie ju Ministerstvo vnútra SR a nachádza sa na Drieňovej 22 v Bratislave. Žiadosť o zápis do osobitnej matriky sa podáva v mieste trvalého pobytu štátneho občana SR na Slovensku, respektíve podľa jeho posledného trvalého pobytu. 

Kam posielať dokumenty poštou?

Mestská časť Bratislava–Staré Mesto
Matričný úrad
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

Preskočiť na obsah