Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Základná škola s materskou školou, Dubová

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Adresa:
Dubová 1
811 04 Bratislava 

 

WEB stránka školy: www.zsdubova.edupage.sk

 telefón: 02/54 77 17 03 

e-mail: zsdubova1ba@gmail.com

Riaditeľka školy: Mgr. Eva Dubeňová 

Záverečná správa školy:

https://zsdubova.edupage.org/a/sprava-o-vychovno-vzdelavacej-cinnosti-zs-s-ms-dubova

Základná škola s materskou školou, Dubová má školský vzdelávací program s názvom „Škola, kde sa všetci cítia dobre“. Dňa 01. 09. 2018 sa uskutočnilo spojenie Základnej školy, Dubová 1 a Materskej školy, Brnianska 47 a vznikla Základná škola s materskou školou, Dubová 1. Materská škola má 2 triedy a základná škola bude mať po nadstavbe od školského roka 2024/2025 24 kmeňových tried, 6 odborných učební, 2 telocvične a samostatnú herňu ŠKD.

Zameranie, informácie o škole:

 • moderná škola s inkluzívnym prístupom a individuálnym prístupom k žiakom,
 • vyučovanie anglického jazyka v 1. – 4. ročníku metódou Jolly Phonics, rozšírené o prezentačné zručnosti a motivačné čítanie anglickej literatúry,
 • vo vybraných triedach 1. – 7. roč. vyučovanie 6 hodín/týždeň zahraničnými lektormi metódou CLIL nielen na hodinách anglického jazyka, ale aj na iných predmetoch podľa výberu školy,
 • jazykové krúžky so zahraničnými lektormi na posilnenie cudzieho jazyka pre žiakov 2. stupňa,
 • zavedenie nemeckého jazyka od 6. ročníka,
 • moderné odborné učebne s akustickými panelmi, klimatizáciou a rekuperáciou vzduchu,
 • interaktívna tabuľa v každej učebni podporujúca aktívne využívanie digitálnych technológií, využívanie tabletov,
 • zrekonštruovaný športový školský dvor poskytujúci: tartanovú bežeckú dráhu, moderné tartanové ihrisko na loptové hry, multifunkčné ihrisko a parkúrové ihrisko,
 • relaxačný parčík s jazierkom, vonkajšou učebňou, altánkom a relaxačným chodníkom,
 • škola podporuje zdravý životný štýl žiakov, realizuje vyučovanie pracovného vyučovania a techniky v externej vonkajšej učebni s vlastným biopolíčkom a vyvýšenými záhonmi,
 • učenie sa zážitkom, nové formy a metódy práce, modernizácia vyuč. procesu a zapájanie sa do veľkého množstva projektov, ako aj tvorba vlastných projektov podporujúcich talent a nadanie žiakov,
 • budovanie vzťahového trojuholníka: dieťa, rodič a učiteľ,
 • zameranie na formatívne a nie normatívne hodnotenie (formovať /seba/ hodnotením a feedbackom pozitívny rast dieťaťa – nielen vedomosti, ale aj proces),
 • škola má multifunkčnú miestnosť s knižnicou podporujúcou vyučovanie slovenského jazyka a cudzích jazykov, výtvarný ateliér podporujúci kreativitu žiakov,
 • moderné fyzikálne a chemické laboratórium, učebňu techniky s kompletným vybavením, podporujúcu vyučovanie prírodovedných predmetov, informatiky a robotiky,
 • v škole pôsobí podporný tím (špeciálny pedagóg, školský psychológ, kariérový poradca, pedagogickí asistenti); tímová spolupráca, včasné vyhľadávanie a riešenie problémov a uplatňovanie podporných opatrení,
 • škola poskytuje preventívne programy zamerané na prevenciu šikany, kyberšikany a so zameraním na ochranu duševného zdravia detí,
 • realizácia pohybových aktivít, stolnotenisové stoly vo vonkajšom areáli,
 • vytvorenie podmienok pre krúžky a aktivity žiakov aj v mimovyučovacom čase,
 • hudobný odbor a výtvarný odbor ZUŠ Kowalského a ZUŠ Ružová dolina priamo v budove školy,
 • škola vydáva školský časopis Dubkáčik,
 • úspechy žiakov školy v predmetových súťažiach a olympiádach,
 • využívanie portálu EduPage, MS Teams, E-learning a Virtuálnej knižnice,
 • spolupráca s Pedagogickou fakultou UK pri príprave študentov, spolupráca s Paneurópskou fakultou v oblasti rozvoja duševného zdravia detí,
 • škola organizuje množstvo výletov, exkurzií, vychádzok, návštevu divadiel a kultúrnych podujatí, školy v prírode, lyžiarsky výcvik,
 • v každej triede majú žiaci vlastnú šatňovú skrinku na kód, skrinku na topánky na kódový zámok vo vestibule.
Preskočiť na obsah