Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika, Grösslingová

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Pridružená škola UNESCO

Adresa:

Grösslingová 48
811 09 Bratislava

WEB stránka školy: www.zsgrosslingova.sk

telefón: 02/52 92 34 82

e-mail: skola@zsgrosslingova.sk

Riaditeľka školy: Mgr. Mária Hronská

Záverečná správa školy:

https://zsgrosslingova.edupage.org/text2/?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQyJnN1YnBhZ2U9MQ%3D%3D

 

Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika, Grösslingová 48 je členská škola siete pridružených škôl UNESCO. Škola pri vzdelávaní žiakov uplatňuje školský vzdelávací program v súlade s cieľom koncepcie rozvoja školy pod názvom „Moderná a tvorivá škola rodinného typu, ktorá pripravuje žiakov pre úspešný život“.

Zameranie, informácie o škole:

 • vyučovanie cudzieho jazyka: anglický jazyk od 1. ročníka s výraznou dotáciou disponibilných hodín, ďalší cudzí jazyk od 6. ročníka,
 • možnosť plynulého prechodu detí z MŠ do ZŠ,
 • využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese nielen ako zdroj informácií, ale hlavne ako nástroj učenia,
 • vyučovanie informatickej výchovy v dvoch moderných informatických učebniach,
 • vo vyučovacom procese sa uplatňujú nové formy a metódy práce, zážitkové vyučovanie,
 • práca podporného tímu (školská psychologička, školský špeciálny pedagóg, pedagogickí asistenti) v starostlivosti o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • prezentácia školy v rámci pridružených škôl UNESCO a poznávanie pamiatok zapísaných v UNESCO,
 • zapájanie sa do veľkého množstva projektov ako aj tvorba vlastných projektov (Deti pre Bratislavu, ZSE, Filantropia, Kino pod hviezdami, Športový deň žiakov, rodičov a pedagógov, Deň Zeme a iné),
 • úspechy žiakov školy v predmetových súťažiach a olympiádach,
 • zapájanie sa do charitatívnych akcií,
 • škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou UK v Bratislave – nesieme titul Cvičná fakultná škola,
 • vyučovací proces prebieha v triedach, ktoré sú vybavené počítačom, dataprojektorom, premietacím plátnom, ozvučením a interaktívnymi tabuľami,
 • škola má vysokorýchlostný káblový internet, je členom občianskeho združenia SANET,
 • triedy 1. stupňa sú vybavené modernými interaktívnymi displejmi využívanými vo vyučovacom procese,
 • žiaci majú bezplatný prístup na vzdelávacie portály Planéta vedomostí, Bez kriedy, Alf, Komenský, Smart Books,
 • pestrá ponuka krúžkov organizovaných školou a inými organizáciami,
 • škola má moderný viacúčelový športový areál a 2 telocvične,
 • škola má novovytvorenú exteriérovú triedu „Záhrada, ktorá učí“ na výučbu biológie, techniky, pracovného vyučovania,
 • škola sa prezentuje v médiách,
 • škola organizuje Deň otvorených dverí pre okolité MŠ a rodičov budúcich prvákov,
 • škola organizuje lyžiarske výcviky, školy v prírode, plavecký výcvik,
 • žiaci majú možnosť tráviť prestávky stolným tenisom, šachom, čítaním kníh v čitárni,
 • v celej škole prebehla výmena starého osvetlenia za nové LED svetlá,
 • pre podporu aktívneho pohybu a ochranu životného prostredia škola zriadila stojiská pre kolobežky a pre bicykle,
 • bezpečnosť detí zabezpečuje elektronický videovrátnik a kamerový systém v obidvoch budovách školy.
Preskočiť na obsah