Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Základná škola Dr. Ivana Dérera, Jelenia

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Adresa: 

Jelenia 16

811 05 Bratislava


WEB stránka školy: www.zsderera.sk

telefón: 02/52491093; 0911 469 499

e-mail: info@zsderera.sk

 

Riaditeľka školy: RNDr. Naděžda Točená

Záverečná správa školy:

https://www.zsderera.sk/dokumenty-skoly

Základná škola Dr. Ivana Dérera je škola rodinného typu, čo pedagógom umožňuje dobre poznať žiakov a byť v úzkom kontakte s ich rodičmi. Vytvára nám to priestor na individuálnejší a cielenejší prístup ku každému žiakovi a darí sa nám do vzdelávacieho procesu implementovať zážitkové vzdelávanie a projektové vyučovanie. Žiacka cesta za vedomosťami je plná výziev, objavovania, tímovej spolupráce, rovesníckeho učenia a zážitkov.

Zo žiakov sa škola snaží vychovať ľudí vedomých si vlastnej hodnoty a rešpektujúcich hodnoty ostatných.

Zameranie, informácie o škole:

 • vyučovanie matematiky Hejného metódou,
 • anglický jazyk od prvého ročníka, v školskom klube detí prebieha hravá angličtina a priamo na pôde školy prebiehajú externé kurzy anglického jazyka realizované spoločnosťou pod záštitou Cambridge International School,
 • nemecký jazyk od piateho ročníka,
 • na prvom stupni vyučujeme nad rámec predmety obohatenie (rozvíjanie prírodovednej a spoločenskovednej gramotnosti prostredníctvom zážitkového učenia, ktoré žiakov prenesie do iných kultúr a na iné kontinenty) a región školy (náučnou a zábavnou formou prostredníctvom umenia, návštev historických pamiatok v okolí školy a vychádzok škola formuje vzťah k Bratislave a k Slovensku, rozširuje vedomosti žiakov o informácie a poznatky prevyšujúce obsahové a výkonové štandardy vo vzdelávacích oblastiach),
 • žiakom druhého stupňa sprístupňujeme svet financií prostredníctvom vlastného predmetu finančná gramotnosť,
 • škola je zapojená v projekte FinQ – rozvoj finančnej gramotnosti žiakov s aplikáciou v jednotlivých predmetoch,
 • žiakom s  intelektovým nadaním poskytujeme tútorov z radov pedagógov podľa oblasti, ktorá ich zaujíma – svoje schopnosti si cielene rozvíjajú aj na predmete mosty k poznaniu,
 • nadviazali sme spoluprácu s Mensou Slovensko, ktorá združuje nadpriemerne inteligentných ľudí,
 • škola má školskú televíziu DérerTV a vydáva školský časopis Dérerka – v oboch školských médiách si žiaci rozvíjajú svoje komunikačné a prezentačné schopnosti a dostávajú priestor pre svoju kreativitu,
 • v rámci projektu Erasmus+ Sebapoznaním k tolerancii iných žiaci navštívia školy v Španielsku a v Grécku a spolupracujú na spoločných projektoch,
 • organizujeme školy v prírode, plavecký, korčuliarsky a lyžiarsky výcvik,
 • škola realizuje rozmanité kultúrne a športové podujatia v rámci vyučovania a školského klubu detí (karneval, diskotéka, divadielka a.i.),
 • turistické stretnutia počas voľných dní (spoznávame Slovensko - túry, exkurzie a vychádzky),
 • ujala sa tradícia netradičných piatkov (tematické obliekanie a celoškolská súťaž o najkreatívnejšiu triedu),
 • škola ponúka širokú paletu krúžkov a aktivít,
 • vo vybavení školy sú moderné počítačové učebne a interaktívne displeje a tabule vo všetkých triedach,
 • intenzívne spolupracujeme s Mestskou knižnicou,
 • snažíme sa rozvíjať u našich žiakov sociálne cítenie a empatiu budovaním medzigeneračných vzťahov so seniormi žijúcimi v dvoch staromestských seniorských centrách, s ktorými sme nadviazali úzku spoluprácu (pravidelné návštevy u „adoptívnych starkých“, posedenie pri spoločenských hrách a spríjemňovanie ich všedných dní kultúrnymi vystúpeniami),
 • Bratislavské dobrovoľnícke centrum a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti ocenili dobrovoľnícke aktivity našich žiakov titulom Srdce na dlani, na ktoré sme my, ako škola, veľmi hrdí a motivuje nás to naďalej pestovať v mladých ľuďoch ducha dobrovoľníctva,
 • zapájame sa do mimoškolských športových súťaží,
 • používame elektronickú žiacku knižku (každodenné zapisovanie domácich úloh, informovanie rodičov) a elektronická triedna kniha (dochádzka detí k nahliadnutiu v reálnom čase),
 • samozrejmosťou sú čipy a elektronické odhlasovanie z obedov v školskej jedálni,
 • škola má školskú kuchynku, ktorá sa využíva v rámci vyučovania,
 • žiaci majú k dispozícií stolný futbal, pingpongové a multifunkčné stoly, ktoré sú využívané počas prestávok a v ŠKD,
 • škola realizuje preventívne programy zamerané na rozvoj tolerancie, komunikácie a sebapoznávania,
 • na škole pôsobí školský podporný tím (školské logopedičky, školské psychologičky, školská špeciálna pedagogička, výchovná a kariérna poradkyňa, asistentky učiteľa), ktorý podporuje v našich žiakoch pocit bezpečia, prijatia, vzájomnej tolerancie a podpory,
 • škola nesie titul Fakultná škola Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave - realizujeme odbornú (logopédia, špeciálna pedagogika, psychológia) a pedagogickú prax študentov.
Preskočiť na obsah