Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Základná škola, Mudroňova

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Adresa:

Mudroňova 83
811 03 Bratislava

WEB stránka školy: www.mudronka.edupage.org

telefón: 02/62 80 20 50

e-mail: skola@mudronka.sk

Riaditeľ školy: Mgr. Richard Savčinský

Záverečná správa školy:

https://mudronka.edupage.org/a/hodnotiaca-sprava 

 

Základná škola, Mudroňova má vypracovaný školský vzdelávací program „Farebná škola: škola, kde sa deti cítia dobre“ a výchovný program „Mudráčik“, na základe ktorého sa v škole uskutočňuje kvalitný a moderný výchovno-vzdelávací proces s tvorivo humánnym prístupom k deťom.

Zameranie, informácie o škole:

 • rozšírené vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka a ďalší jazyk – nemecký jazyk od 6. ročníka
 • využitie moderných metód cielených na komunikačné schopnosti,
 • vyučovanie anglického jazyka anglicky hovoriacimi lektormi v čase vyučovania,
 • využívanie IKT,
 • práca s talentovanými žiakmi,
 • v škole pracuje inkluzívny tím, v zložení – školský psychológ, špeciálni pedagógovia, asistenti učiteľa (pracujú s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami),
 • vytvorenie podmienok pre množstvo krúžkov a aktivít v mimovyučovacom čase,
 • škola organizuje okresné športové súťaže,
 • škola má širokú ponuku krúžkovej činnosti,
 • spolupracuje s UNICEF,
 • škola používa Edupage – internetovú žiacku knižku a elektronickú triednu knihu,
 • organizuje deň otvorených dverí,
 • zapája sa do onkologickej výchovy – Deň narcisov, Deň jablka,
 • škola má širokú ponuku krúžkovej činnosti,
 • organizuje sa veľké množstvo výletov, exkurzií a vychádzok,
 • pravidelná je návšteva divadiel a kultúrnych akcií,
 • ZŠ organizuje rôzne besedy, spolupracuje s mestskou knižnicou,
 • plavecký výcvik, školy v prírode, lyžiarske výcviky,
 • jazykový pobyt v Anglicku,
 • projektové vyučovanie,
 • škola realizuje zážitkové hodiny – „pyžamové, námornícke, bláznivé, strašidelné, farebné, rozprávkové" vyučovanie,
 • osvedčila sa niekoľkoročná spolupráca s jazykovou školou International House Bratislava,
 • vytvorením konzorcia s jazykovou školou IHB sa škola zapája do projektu Erasmus+,
 • pravidelné mobility detí aj učiteľov zo zahraničia, jobshadowing učiteľov zo zahraničia,
 • pravidelné mobility našich detí aj učiteľov do zahraničia, jobshadowing našich učiteľov do zahraničia,
 • školský klub detí organizuje zaujímavé projektové aktivity,
 • škola má futbalové mini ihrisko s umelou trávou a umelým osvetlením,
 • revitalizovaný školský areál plný zelene,
 • oddychové zóny pre žiakov na chodbách,
 • súčasťou školy je multifunkčné športové ihrisko (basketbal, tenis, volejbal, hádzaná) s umelým osvetlením,
 • v škole pôsobí ZUŠ – hudobný, výtvarný a tanečný odbor,
 • samozrejmosťou je pripojenie na internet v každej triede,
 • trieda má buď interaktívnu tabuľu alebo dataprojektor,
 • v škole je tanečný ateliér, krúžok anglického jazyka „Deti poďte k nám“, tenisová škola – Toptenis,
 • ZUŠ má v priestoroch školy hudobný, výtvarný a tanečný odbor,
 • škola vydáva školský časopis „Mudroňoviny“.
Preskočiť na obsah