Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Základná škola s materskou školou Milana Hodžu, Škarniclova

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Adresa:

Škarniclova 1

811 01 Bratislava

WEB stránka školy: www.zsmh.sk 

telefón 1. stupeň:  02/ 544 11 588 Podjavorinskej 1

telefón 2. stupeň: 02/ 544 11 323 Škarniclova 1

e-mail: riaditelka@zsmh.sk 

Riaditeľka školy: Mgr. Etela Hessová

Záverečná správa školy:

https://zsmh.sk/zaverecne-spravy/ 

 

Základná škola s materskou školou Milana Hodžu, Škarniclova 1 - realizuje školský vzdelávací program s  názvom Čitateľná stopa. Prioritou pre pedagógov je slušné správanie žiakov, spolupráca, pokojná a bezpečná atmosféra v škole. Škola má 2 samostatné budovy, čo umožňuje dôslednejšie uplatňovanie individuálneho prístupu podľa vekových osobitostí detí:

 • 1. stupeň a ŠKD, MŠ, ŠJ je v budove na Podjavorinskej ulici,
 • 2. stupeň a ŠJ je v budove na rohu Palisád a Škarniclovej ulice.

Zameranie, informácie o škole: 

 • vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka,
 • druhý cudzí jazyk - nemecký jazyk majú žiaci od 5. ročníka využitím disponibilných hodín,
 • posilnené vyučovanie informatiky, matematiky, slovenského jazyka, chémie, dejepisu disponibilnými hodinami v rôznych ročníkoch v UP ŠkVP,
 • vyučovanie chémie v modernom chemickom laboratóriu,
 • vyučovanie informatiky v moderných počítačových učebniach,
 • vo všetkých učebniach školy je vybavenie dataprojektormi s AppleTV s premietacími plátnami, zosieťovanie budov a pripojenie na internet z akademickej dátovej siete SANET,
 • škola má v pedagogickom zbore MIE Experta (Microsoft Inovative Education Expert), ktorý je pripravený poskytnúť kolegom konzultácie v oblasti inovácií vo vyučovaní,
 • krúžkovú činnosť vedie výlučne za vzdelávacie poukazy – právo na bezplatný prístup k ponúkaným voľnočasovým aktivitám pre všetky deti, krúžky vedú pedagógovia školy,
 • stolnotenisové aktivity cez prestávky na 2. stupni,
 • pestrú a zaujímavú činnosť v rámci ŠKD (využívame mimoriadne výhodnú lokalizáciu školy v historickom centre Bratislavy s pešou dostupnosťou Bratislavského hradu, múzeí, galérií, centra mesta a pod.),
 • organizuje dlhodobo už 15 ročníkov celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou krajanskou účasťou Hodžov novinový článok v spolupráci s organizačným výborom Hodžových dní a vydavateľstvom SAV Veda. Škola je vyhlasovateľom súťaže,
 • úspešne sa zúčastňuje na projekte Deti pre Bratislavu,
 • aktívne realizuje projekt Zippyho kamaráti,
 • aktívne sa zúčastňuje na projekte Tréneri v škole,
 • škola má titul Fakultná škola – spolupráca s Pedagogickou fakultou, Prírodovedeckou fakultou, Filozofickou fakultou UK,
 • dlhoročne úspešne spolupracuje s CPP na Brnianskej ulici,
 • školský podporný tím pracuje s deťmi a rodičmi MŠ, 1. stupňa aj 2. stupňa,
 • včasnú intervencia robí ŠPT už v MŠ, používa Eľkoninovu metódu v predprimárnom vzdelávaní,
 • škola sa zapojila do projektu PP – pomáhajúce profesie,
 • aktívne sa zúčastnila na projekte Škola inkluzionistov,
 • podporuje rozvoj talentov, ale aj dodržiavanie rovnosti šancí,
 • venuje sa ochrane zdravia žiakov a podpore zdravého životného štýlu,
 • dôraz kladie na slušné správanie žiakov aj zamestnancov a dodržiavanie pravidiel,
 • spolupracuje  s CVČ na Štefánikovej ul. (alternatívne vyučovanie prírodovedy a iné aktivity ŠKD), s Goetheho inštitútom, Poľským inštitútom, so staromestskými knižnicami v blízkosti školy, s DSS na Podjavorinskej ulici,
 • osvedčila sa aj spolupráca s Policajným zborom - dopravná výchova a prevencia kriminality,
 • škola organizuje mnohé vlastné projekty a zapája sa do viacerých externých projektov,
 • ZŠ podporuje charitatívne podujatia a dlhodobo organizuje dobrovoľnícku činnosť s názvom Dávať je dar, napr. Biela pastelka (pre nevidiacich), Belasý motýľ (pre OMD – Organizácia muskulárnych dystrofikov), Plamienok, OZ Spina bifida a/alebo Hydrocefalus, Onkologické oddelenie DFN Kramáre, Neonatologická klinika intenzívnej medicíny LF UK a NÚDCH...

 

Priestorové vybavenie:

 • v budove na Podjavorinskej ulici sú počítačové učebne, malá telocvičňa, nový športovo-oddychový areál,
 • v budove na Palisádach sú počítačové učebne, malá jazyková učebňa s interaktívnou tabuľou, školská knižnica, moderné chemické laboratórium, športovo-oddychový areál, telocvičňa s posilňovňou,
 • škola má 2 školské kuchyne s jedálňami.
Preskočiť na obsah