Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Základná škola, Vazovova

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Adresa:

Vazovova 4

811 07 Bratislava

WEB stránka školy: https://zsvazovova.edupage.org/ 

telefón: 02/52 49 69 64

e-mail: skola@zsvazovova.sk

Riaditeľka školy: Mgr. Darina Matejová

Záverečná správa škola:

https://zsvazovova.edupage.org/a/spravy-o-vysledkoch

 

Základná škola, Vazovova je plnoorganizovaná základná škola so všetkými deviatimi ročníkmi. Má dlhoročnú školskú tradíciu od roku 1958. Výchovno-vzdelávací proces škola realizuje v súlade so školským vzdelávacím programom „Škola – dielňa ľudskosti“. Budova školy sa nachádza v Starom Meste, v širšom centre Bratislavy. Je dobre prístupná žiakom aj z iných častí Bratislavy a z okolia.

Zameranie, informácie o škole: 

 • vyučovanie cudzích jazykov - od 1. ročníka anglický jazyk, 2. cudzí jazyk - nemecký jazyk od 6. ročníka,
 • výučba s výraznou dotáciou disponibilných hodín sa realizuje v jazykových učebniach s interaktívnou tabuľou,
 • vyučovanie informatiky v troch interaktívnych počítačových učebniach,
 • samozrejmosťou je využívanie informačno-komunikačných technológii vo vyučovacom procese aj v ostatných predmetoch,
 • používa sa internetová žiacka knižka,
 • uplatňuje sa integrované tematické vyučovanie,
 • vyučovanie prírodovedných predmetov a techniky v dvoch odborných učebniach 21. storočia,
 • škola rozvíja aj prácu talentovaných žiakov – pravidelné umiestňovanie na popredných miestach  (literárne, matematické, športové súťaže),
 • v škole pôsobí inkluzívny tím odborníkov, ktorý sa stará najmä o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov so zdravotným znevýhodnením,
 • vo výchovno-vzdelávacom procese sa uplatňujú nové formy a metódy práce, zážitkové vyučovanie,
 • vyučovací proces prebieha v triedach vybavených dataprojektorom s internetovým pripojením,
 • podporuje čítanie s porozumením, žiaci pravidelne navštevujú Staromestskú knižnicu, akcie organizované knižnicou, besedy so spisovateľmi a pod.,
 • uplatňuje sa alternatívna výučba prírodovedy, výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania v CVČ,
 • škola ponúka bohatú krúžkovú činnosť
 • plavecký, lyžiarsky výcvik; školy v prírode, exkurzie a ďalšie voľnočasové aktivity,
 • škola dlhodobo spolupracuje s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave ako cvičná fakultná škola
 • škola pravidelne spolupracuje s CPPPaP na Brnianskej ulici,
 • V škole pôsobí SZUŠ – tanečný a výtvarný odbor.
Preskočiť na obsah