Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Základné školy

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto je zriaďovateľom siedmich základných škôl, z ktorých tri sú základné školy s materskými školami.

Legislatíva:

https://www.minedu.sk/12269-sk/regionalne-skolstvo/

  

Školský obvod:

Podľa § 8 ods. 3 a 4 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov si žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, do ktorého podľa trvalého bydliska patrí, ak sa zákonní zástupcovia žiaka (ďalej len „rodič“) nerozhodnú inak. Žiak si môže plniť povinnú školskú dochádzku aj mimo školského obvodu, pokiaľ ho riaditeľ školy, v ktorej bol na zápise, príjme (čo ovplyvňujú najmä kapacitné možnosti školy). Na základe § 20 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov je riaditeľ spádovej školy povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka. Z dôvodu, že rodič nemá istotu, či jeho dieťa bude prijaté do preferovanej školy, odporúčame, aby bolo dieťa zapísané aj v spádovej škole.

VZN o určení školských obvodov základných škôl a základných škôl s materskými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - kliknutím na link zistíte, do ktorej staromestskej základnej školy dieťa vzhľadom na adresu trvalého bydliska patrí:

VZN 3/2024 

Zápis: 

Zápis detí do prvých ročníkov staromestských základných škôl pre školský rok 2024/2025 bol ukončený.

Rodičia sú povinní zapísať do základnej školy dieťa, ktoré do 31. augusta dovŕši 6. rokov veku. Výnimočne možno na základné vzdelávanie prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, v tom prípade sú rodičia povinní k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že si dieťa bude plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí, rodičia ho musia zapísať aj na tzv. kmeňovú základnú školu v Slovenskej republike, spravidla v mieste trvalého bydliska. O prijatí dieťaťa do základnej školy rozhoduje jej riaditeľ do 15. júna, pričom sú prioritne prijímané deti s trvalým pobytom v spádovej oblasti danej základnej školy.

Informácie k zápisu nájdete aj na webových stránkach základných škôl.

 

VZN o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky:

VZN 7/2015

 

Rada školy:

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Funkčné obdobie rady školy je štyri roky. Poslanie a funkcie rady školy definuje § 24 a § 25 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení. Podľa § 1 ods. 2 uvedenej vyhlášky voľby členov rady školy zabezpečí riaditeľ školy a zároveň zriaďovateľ deleguje svojich zástupcov do príslušnej rady školy. Rada školy plní funkciu verejnej kontroly v oblasti výchovy a vzdelávania tým, že sa vyjadruje ku skutočnostiam podľa § 5 ods. 7 uvedeného zákona. Riaditeľ školy predkladá rade školy na vyjadrenie napr.: návrhy na počty prijímaných žiakov a tried, návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu, návrh rozpočtu, návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, správu o výsledkoch hospodárenia školy, koncepčný zámer rozvoja školy, informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu. Prešetrovanie sťažností na učiteľov od rodičov, patrí do kompetencie riaditeľa školy a nie rady školy. Dokumentáciu o činnosti rady školy spravujú členovia rady školy v súlade so štatútom príslušnej rady školy.

Členovia rady školy pri ZŠ a ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Staré Mesto (PDF, 91kB)

 

Preskočiť na obsah