Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Materské školy

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto je zriaďovateľom materských a základných škôl. Na území mestskej časti sa v súčasnosti nachádza 19 materských škôl, 14 materských škôl bez právnej subjektivity, 2 materské školy s právnou subjektivitou a 3 materské školy ako súčasť právneho subjektu ZŠ s MŠ.

Prijatie dieťaťa do materskej školy

Oznámenie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre školský rok 2024/2025 (PDF, 85kB)

Oznámenie zriaďovateľa o neuskutočnení zápisu na predprimárne vzdelávanie - MŠ Myjavská (PDF, 450kB)

  • Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. 
  • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
  • Žiadosť sa podáva na formulári vytvorenom materskou školou alebo vo forme ručne napísanej žiadosti.
  • Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti vo veku 5 rokov, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.
  • Dieťa možno podľa kapacitných možností materskej školy prijať na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka.
 
Rada školy
V zmysle § 24 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy (rada školy) je štyri roky.
 
Členstvo rady školy podľa § 25 ods.12 písm. a) citovaného zákona zaniká uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy.
 
Spôsob ustanovenia rady školy je v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z.z. Podľa § 1 ods. 2 uvedenej vyhlášky voľby členov rady školy zabezpečí riaditeľ školy a zároveň zriaďovateľ deleguje svojich zástupcov do príslušnej rady školy.
 

Prevádzka materskej školy

Čas prevádzky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto určený riaditeľkami materských škôl a schválený zriaďovateľom je v čase od 7.00 do 17.00 hodiny. 

Prerušenie prevádzky materskej školy alebo obmedzenie prevádzky materskej školy počas mesiacov júl a august podľa § 150a zákona sa oznamuje dva mesiace vopred. Informácia o dočasnom prerušení prevádzky materskej školy alebo obmedzení prevádzky materskej školy sa zverejňuje bez zbytočného odkladu na mieste dostupnom zákonným zástupcom a na webovom sídle materskej školy, ak ho má zriadené.

Oznámenie o prevádzke materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti v mesiacoch júl a august 2024 (PDF, 767kB)

Krúžková činnosť

V materskej škole možno v čase po 12.00 hodine po odpočinku trvajúcom najmenej 30 minút v súlade so školským vzdelávacím programom organizovať krúžkovú činnosť. Krúžková činnosť sa organizuje s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Krúžkovú činnosť zabezpečujú učitelia materskej školy, ktorí zároveň zodpovedajú za bezpečnosť a ochranu zdravia detí. Krúžkovú činnosť môže zabezpečovať aj iná fyzická osoba podľa podmienok určených v školskom poriadku materskej školy, ktorá zároveň zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia detí.

Všeobecne záväzné nariadenia

Legislatíva:

Odkazy:

 
Aktualizačné vzdelávanie

Súbory na stiahnutie

Dátum Názov Formát Veľkosť
Dátum: Súbor: ClenoviaRSpriMS Formát: pdf Veľkosť: 135,3 kB
Dátum: Súbor: vzn_2022_001_o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Formát: pdf Veľkosť: 2,89 MB
Dátum: Súbor: vzn_2023_001_o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto Formát: pdf Veľkosť: 3,65 MB
Dátum: Súbor: VKMSFeriencikova Formát: pdf Veľkosť: 244,3 kB
Dátum: Súbor: VKMSGorazdova Formát: pdf Veľkosť: 241,3 kB
Dátum: Súbor: VKMSVazovova Formát: pdf Veľkosť: 255,5 kB
Dátum: Súbor: VKMSTabakova Formát: pdf Veľkosť: 248,4 kB
Dátum: Súbor: VKMSBudkova Formát: pdf Veľkosť: 250,9 kB
Dátum: Súbor: VKMSSpitalska Formát: pdf Veľkosť: 245,7 kB
Dátum: Súbor: VKMSKuzmanyho Formát: pdf Veľkosť: 254 kB
ClenoviaRSpriMS
vzn_2022_001_o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
vzn_2023_001_o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto
VKMSFeriencikova
VKMSGorazdova
VKMSVazovova
VKMSTabakova
VKMSBudkova
VKMSSpitalska
VKMSKuzmanyho
Preskočiť na obsah