Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Miestne zastupiteľstvo

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Miestne zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mestskej časti zložený z poslancov zvolených vo voľbách do orgánov samosprávy obcí (tzv. komunálnych voľbách). Miestne zastupiteľstvo Bratislava -  Staré Mesto má 25 poslancov.

Zloženie Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Staré Mesto

Vo voľbách 29. októbra 2022 boli na 4 roky zvolené tieto poslankyne a poslanci:

Kompetencie miestneho zastupiteľstva

(1) Miestne zastupiteľstvo je zastupiteľským orgánom obyvateľov mestskej časti a orgánom samosprávy mestskej časti.

(2) Miestnemu zastupiteľstvu je vyhradené a) uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach s platnosťou pre mestskú časť,

 1. b) vydávať písomné stanovisko k návrhu štatútu a jeho dodatkov podľa § 7b ods. 3,
 2. c) určovať pravidlá nakladania s majetkom mestskej časti a so zvereným majetkom v súlade so štatútom,
 3. d) schvaľovať rozpočet mestskej časti, jeho zmeny a záverečný účet, ako aj kontrolovať čerpanie rozpočtu a uznášať sa na rozpočtových opatreniach,
 4. e) zriaďovať a zrušovať účelové mimorozpočtové fondy,
 5. f) rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, ktoré budú splácané z rozpočtu mestskej časti,
 6. g) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov mestskej časti (miestne referendum) podľa § 9,
 7. h) zriaďovať a zrušovať rozpočtové a príspevkové organizácie napojené na rozpočet mestskej časti a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov,
 8. i) zakladať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať členov orgánov týchto právnických osôb,
 9. j) schvaľovať združovanie prostriedkov a účasť mestskej časti v združeniach,
 10. k) voliť a odvolávať na návrh starostu zástupcu starostu a určovať mu okruh právomocí,
 11. l) určovať plat a odmenu starostu a odmenu hlavného kontrolóra,
 12. m) určovať organizáciu miestneho úradu a schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov mestskej časti,
 13. n) schvaľovať poriadok odmeňovania poslancov a členov komisií,
 14. o) uznášať sa v rozsahu vymedzenom štatútom na veciach podľa § 7a ods. 2 a § 7b ods. 2.

(3) Podrobnejšiu úpravu právomoci a pôsobnosti miestnych zastupiteľstiev a ich vzťahy k mestským orgánom upravuje štatút.

Preskočiť na obsah