Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Miestny kontrolór

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Miestnym kontrolórom v Starom Meste je JUDr. Milan Galanda

Kýčerského 8, 1. poschodie

tel.: +421(2)32121600, +421 910 959 546

email: kontrolor@staremesto.sk

Zvolilo ho miestne zastupiteľstvo dňa 29. septembra 2020 na funkčné obdobie 6 rokov s nástupom 29.09. 2020.

Postavenie miestneho kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o obecnom zriadení“). 

Miestny kontrolór plní tieto úlohy:

 • vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej časti, ako aj s majetkom, ktorý mestská časť užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mestskej časti, kontrolu plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov mestskej časti a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi
 • predkladá miestnemu zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mestskej časti a k návrhu záverečného účtu mestskej časti
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo miestnemu zastupiteľstvu
 • predkladá miestnemu zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestskej časti zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon
 • vykonáva kontrolu, ak ju o to požiada miestne zastupiteľstvo
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s hlasom poradným

 

Kontrolnej činnosti v zmysle zákona o obecnom zriadení podlieha:

 • miestny úrad
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestskou časťou
 • právnické osoby, v ktorých má mestská časť majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mestskej časti alebo ktorým bol majetok mestskej časti prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mestskej časti účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami

Útvar miestneho kontrolóra

Zákon SNR 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov

§ 18g
Útvar hlavného kontrolóra
(1) Obec si môže zriadiť útvar hlavného kontrolóra, ktorý je súčasťou obecného úradu.
(2) útvar hlavného kontrolóra riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór.
(3) útvar hlavného kontrolóra zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra.

Uznesenie č. 56/2009 z 23. 6. 2009
Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
zriaďuje
podľa § 18g ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Útvar hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.

Podľa  zákona Slovenskej národnej rady č. 77/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave  v znení neskorších predpisov v mestskej časti  Bratislavy funkciu hlavného kontrolóra vykonáva „miestny kontrolór“. Podľa §  29, ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na hlavné mesto ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Podľa štatútu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, čl. 24 upravuje postavenie miestneho kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie, voľbu a skončenie výkonu funkcie, plat, rozsah a pravidlá kontrolnej činnosti, úlohy miestneho kontrolóra a zriadenie útvaru miestneho kontrolóra upravuje osobitný predpis. (§ 18 až 18g zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov).

Podľa Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, čl. 2, odsek 2) súčasťou miestneho úradu je aj útvar miestneho kontrolóra, ktorý riadi a za ktorého činnosť zodpovedá miestny kontrolór.

Preskočiť na obsah