Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Trvalý a prechodný pobyt

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Trvalý pobyt

Pracovisko ohlasovne trvalého pobytu sa nachádza v Klientskom centre na Miestnom úrade Bratislava - Staré Mesto. Telefón: 02/59 246 424, 425

Klientske centrum - otváracie hodiny

Pondelok:

08.00 – 12.00 a 13.00 - 17.00

Utorok:

08.00 – 12.00 a 13.00 - 15.00

Streda:

08.00 – 12.00 a 13.00 - 17.00

Štvrtok:

08.00 – 12.00 a 13.00 - 15.00

Piatok:

08.00 – 12.00 a 12.30 - 13.30

Ohlasovňa pobytu - otváracie hodiny

Pondelok:

08.00 – 12.00 a 13.00 - 17.00

Utorok:

08.00 – 12.00 a 13.00 - 15.00

Streda:

08.00 – 12.00 a 13.00 - 17.00

Štvrtok:

08.00 – 12.00 a 13.00 - 15.00

Piatok:

08.00 – 12.00 a 12.30 - 13.30

Čo potrebujem na vybavenie trvalého pobytu v Starom Meste?

V prípade ak sa chcete prihlásiť na trvalý pobyt a idete bývať do vlastnej nehnuteľnosti, prinesiete si so sebou:

  • platný občiansky preukaz (v prípade straty Potvrdenie o občianskom preukaze),
  • platný cestovný doklad SR (v prípade návratu zo zahraničia),
  • v prípade nadobudnutia štátneho občianstva predkladáte Osvedčenie o štátnom občianstve
  • dieťa narodené v zahraničí – slovenský rodný list z Osobitnej matriky,
  • výpis z listu vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva nie ste povinný predkladať, avšak urýchli samotný proces prihlasovania (v súlade so Zákonom č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy).

Ako prihlásim na trvalý pobyt manžela/ku?

V prípade, ak chcete prihlásiť manžela alebo manželku, je potrebné mať so sebou jeho/jej občiansky preukaz. Ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list dieťaťa vydaný orgánmi SR, najmä ak sa prihlasuje z inej obce, resp. mesta.

Za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník (je potrebné doložiť rozhodnutie súdu).

Môžem niekoho poveriť, aby ma prihlásil na trvalý pobyt?

Občan môže poveriť na prihlásenie inú osobu na základe notárom overeného splnomocnenia. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz, overené splnomocnenie a doklady uvedené v bode 1 – 4.

Ako sa prihlásim na trvalý pobyt do bytu, ktorý nevlastním?

V prípade, ak sa chcete prihlásiť na trvalý pobyt do cudzej nehnuteľnosti, potrebujete okrem vyššie uvedených dokladov aj súhlas vlastníka, resp. všetkých spoluvlastníkov (napr. obaja manželia) dotknutej nehnuteľnosti, ktorí svoj súhlas vyjadrujú prostredníctvom Súhlasu s prihlásením občana na trvalý pobyt priamo na ohlasovni. Je možné daný súhlas priniesť už osvedčený notárom. Súhlas sa nevyžaduje v prípade, ak ide o prihlásenie vlastníka, spoluvlastníka, manžela, nezaopatreného dieťaťa a prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti.

Prihlásením sa na nový trvalý pobyt v Starom Meste sa automaticky ruší váš predchádzajúci trvalý pobyt.

Prechodný pobyt

Rovnako ako trvalý, aj prechodný pobyt sa vybavuje na pracovisku ohlasovne v Klientskom centre na Miestnom úrade Bratislava - Staré Mesto. Telefón: 02/59 246 424, 425

Klientske centrum - otváracie hodiny

Pondelok:

08.00 – 12.00 a 13.00 - 17.00

Utorok:

08.00 – 12.00 a 13.00 - 15.00

Streda:

08.00 – 12.00 a 13.00 - 17.00

Štvrtok:

08.00 – 12.00 a 13.00 - 15.00

Piatok:

08.00 – 12.00 a 12.30 - 13.30

Čo potrebujem na prihlásenie na prechodný pobyt?

  • platný občiansky preukaz (v prípade straty Potvrdenie o občianskom preukaze)
  • platný cestovný doklad SR (v prípade návratu zo zahraničia)
  • v prípade nadobudnutia štátneho občianstva Osvedčenie o štátnom občianstve

Ako prihlásim na prechodný pobyt manžela/ku alebo dieťa? 

V prípade, ak chcete prihlásiť manžela (manželku), je potrebné mať so sebou jeho (jej) občiansky preukaz. Ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list dieťaťa vydaný orgánmi SR, najmä ak sa prihlasuje z inej obce, resp. mesta.

Môže ma na prechodný pobyt prihlásiť aj niekto iný?

Občan môže poveriť na prihlásenie inú osobu na základe notárom overeného splnomocnenia. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz a overené splnomocnenie.

V prípade, ak sa chcete prihlásiť na prechodný pobyt do cudzej nehnuteľnosti, potrebujete okrem vyššie uvedených dokladov aj súhlas vlastníka, resp. všetkých spoluvlastníkov (napr. obaja manželia) dotknutej nehnuteľnosti, ktorí svoj súhlas vyjadrujú na tlačive „Súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt“ priamo na ohlasovni. Je možné daný súhlas priniesť už osvedčený notárom. Súhlas sa nevyžaduje, ak ide o prihlásenie vlastníka, spoluvlastníka, manžela, nezaopatreného dieťaťa, prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti.

Preskočiť na obsah