Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Kedy má zmysel spisovať petíciu?

Petícia je výzva, pod ktorú sa podpisujú občania, a tým sa v konkrétnej veci obracajú na orgány verejnej moci (teda aj orgány územnej samosprávy) s návrhmi, žiadosťami, výzvami, prípadne sťažnosťami či protestom. Petíciou možno žiadať, navrhovať či prejaviť množstvo vecí – žiadať výstavbu alebo opravu športového areálu, prejaviť nesúhlas so zničením parku kvôli výstavbe obchodného centra, žiadať zachovanie rušiacej sa školy, žiadať o využívanie kultúrneho strediska v obci na účely verejné a nie obchodné a iné.

Petíciou je však možné riešiť len veci verejného alebo iného spoločného záujmu.

 

Ako správne spísať petíciu?

Petícia môže mať formu listiny adresovanej príslušnému orgánu, ku ktorej sa pripájajú tzv. podpisové hárky s podpismi. Osobám podporujúcim petíciu sa musí umožniť, aby sa s obsahom petície riadne oboznámili pred jej podpísaním. Každá petícia musí byť označená slovom „petícia“.

Na každom podpisovom hárku musí byť uvedené

- označenie „petícia“
- označenie predmetu verejného alebo iného spoločného záujmu, ktorý sa v petícii rieši
- meno, priezvisko, úplná adresa pobytu a podpis zástupcu (ak petíciu podáva petičný výbor, uvedie meno, priezvisko, úplnú adresu pobytu každý člen výboru)
- meno, priezvisko, adresa pobytu a podpis jednotlivcov, ktorí petíciu podporili. Na petícii netreba uvádzať dátum narodenia, s výnimkou tých petícií, kde sa ustanovuje najnižší počet osôb podporujúcich petíciu alebo vek osôb podporujúcich petíciu, ide napr. o petíciu za vyhlásenie miestneho referenda, za vznik politickej strany, za umožnenie účasti politickej strany vo voľbách do NR SR alebo petíciu na voľbu nezávislých kandidátov do samospráv miest a obcí
- názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu (osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby uvedie čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis)

Podpisové hárky môžu, ale nemusia obsahovať text petície. Ak text petície nie je priamo na podpisovom hárku, musí byť každý hárok označený tak, aby bolo z neho jasné, akú petíciu osoby podporujú (napríklad uvedením názvu petície). Ak nie je súčasťou podpisového hárku text petície, musí byť možnosť oboznámiť sa s obsahom petície inak. Text petície môže byť napr. zvýraznený na plagáte alebo môže byť k dispozícii okoloidúcim na letákoch. Na každom podpisovom hárku musí byť uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu zástupcu.

Jednotlivec alebo zástupca právnickej osoby, ktorý chce petíciu podporiť, napíše čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a podpíše sa. Orgán verejnej moci nemusí brať do úvahy podporu petície osobou, ktorá o sebe uviedla údaje nečitateľne, neúplne alebo nepravdivo.

Kto môže podpísať petíciu?

Pod petíciu sa môžu v zásade podpísať osoby akejkoľvek štátnej príslušnosti (občania SR, ako aj cudzinci) a akéhokoľvek veku, teda aj mladí, ktorí nedovŕšili osemnásť rokov (maloleté osoby). Aby petíciu mohli podpísať maloletí, musí ísť o takú petíciu, ktorá je svojou povahou primeraná rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku. Petíciu tiež môžu podpísať právnické osoby.

Pre elektronickú petíciu platia tie isté pravidlá ako pre petíciu písomnú vo forme podpisových hárkov.

Za akých okolností je petícia platná?

Treba povedať, že petícia síce môže rozprúdiť diskusiu v obci, ale má malú právnu silu na to, aby bola použitá ako jediný prostriedok nápravy pri porušovaní verejného záujmu či práv jednotlivcov alebo skupín. Orgán verejnej správy ju totiž môže vybaviť aj negatívne a organizátori petície nemajú právo namietať jej vybavenie. 


Ak petíciu podporilo najmenej 1000 osôb alebo aspoň 8% osôb oprávnených voliť do orgánov samosprávy obce iný vecne príslušný orgán verejnej moci (okrem orgánu s celoslovenskou pôsobnosťou) prerokuje petíciu so zástupcom a petičným výborom. Ak je takáto petícia určená obecnému zastupiteľstvu, je zastupiteľstvo povinné petíciu prerokovať na svojom zasadnutí a umožniť vystúpiť počas prerokovania petície zástupcovi a členom petičného výboru.

Súbory na stiahnutie

Dátum Názov Formát Veľkosť
Dátum: Súbor: Rozhodnutie č. 12_2022 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 24. mája 2022, ktorým sa upravuje postup pri vybavovaní petícií v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Formát: pdf Veľkosť: 880,4 kB
Rozhodnutie č. 12_2022 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 24. mája 2022, ktorým sa upravuje postup pri vybavovaní petícií v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Preskočiť na obsah